ΛΗΞΟΥΡΙ

 

 

ληξουρι.png

 • ληξουρι_1
 • ληξουρι_2
 • ληξουρι_3
 • ληξουρι_4
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ
 • ΔΙΑΜΟΝΗ
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
 • ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
 • ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο Ληξούρι βρίσκεται το Τμήμα Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το τμήμα ιδρύθηκε το 2019.

Στη σύγχρονη επιστημονική και δημιουργική πραγματικότητα, το εννοιολογικό και επιστημονικό πλαίσιο της Εθνομουσικολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη των κοινωνικών και πολιτισμικών όψεων της μουσικής σε τοπικό και σε παγκόσμιο πλαίσιο. Κατ’ επέκταση, πεδίο εκπαίδευσης των εθνομουσικολόγων είναι κυρίως η ανθρωπολογία και η μουσική. Η εθνομουσικολογία είναι αντικείμενο με διεπιστημονική φύση η οποία οδηγεί σε ερμηνευτικές διαφοροποιήσεις. Αρχική συνθήκη της εθνομουσικολογίας υπήρξε η διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα του εθνομουσικολόγου από τον υπό μελέτη πολιτισμό καθιερώνοντας την διαπολιτισμική προσέγγιση ως προϋπόθεση της επιστήμης.

Οι περιοχές έρευνας της εθνομουσικολογίας ήδη από την δεκαετία του 1980 μετατοπίζονται και συμπεριλαμβάνουν παγκοσμιοποιημένες μουσικές τάσεις και μουσικές γλώσσες, την popular music καθώς και ταχέως αναπτυσσόμενες και τεχνολογικά υποστηριζόμενες νέες μορφές μουσικής. Η αλλαγή αυτή συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις παραδείγματος στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η ίδρυση του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου βάσει των διατάξεων του Ν. 4559/2018 εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος περί μοναδικών γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων του. Θα πρέπει συνεπώς να ενισχύει, κατά το δυνατόν, τη διαφοροποίηση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Σύμφωνα με την ανωτέρω οπτική το νέο τμήμα Εθνομουσικολογίας στοχεύει στο να:

 • ενισχύσει τις δυνατότητες εξωστρεφούς ανάπτυξης της Σχολής και σε διαπολιτισμικό επίπεδο.
 • δημιουργήσει νέες δυνατότητες για στενή συνεργασία μέσω συσχετισμού και συμπληρωματικότητας των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας με αμφίδρομα πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της Σχολής.
 • συμπληρώσει και να επεκτείνει και εκτός του πλαισίου του αμιγώς δυτικού πολιτισμού το πεδίο μελέτης της μουσικής πράξης και επιστήμης το οποίο καλλιεργεί ήδη το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • ενισχύσει περαιτέρω με τις μεθόδους και τα εργαλεία της
εθνομουσικολογίας τις ήδη εν χρήσει μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εθνομουσικολογικές πρακτικές στους διάφορους τομείς των μουσικών επιστημών όπως αυτές θεραπεύονται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
 • υποστηρίξει τη μελέτη της μουσικής κάθε πολιτισμού πέραν του ανθρωπολογικού-κοινωνικού της πλαισίου και με την μελέτη της εκτελεστικής πρακτικής του μουσικού πολιτισμού υπό έρευνα. Στο σύνολο των διδακτικών αντικειμένων και ερευνητικών πεδίων του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να καλύπτονται και να ισορροπούν στο μέτρο του δυνατού η επιστημονική μεθοδολογία και έρευνα με την εκτελεστική εμπειρία.

Περισσότερα: https://ethnomus.ionio.gr/gr/department/aim/ 

Οι φοιτητές στο Ληξούρι έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται δωρεάν καθημερινά, μεσημέρι και βράδυ, σε ειδικό χώρο εντός του Τμήματος. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν οι:

 • Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα.
 • Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.
 • Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας
 • Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Τ.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής
 • Αλλοδαποί υπότροφοι του Υ.Παι.Θ. που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές.    

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας σίτισης είναι τα εξής:

 • Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία κάθε τμήματος)
 • Δυο (2) φωτογραφίες του φοιτητή
 • Βεβαίωση εγγραφής του φοιτητή στο Τμήμα που ανήκει
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) για τη μόνιμη κατοικία των γονέων, καθώς και για την ακρίβεια του περιεχομένων των υποβληθέντων δικαιολογητικών
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης από δημόσια αρχή (αν υπάρχει)
 • Βεβαίωση Σπουδών άλλου αδελφού-αδελφής (αν υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (αν υπάρχει)
 • Διαζευκτήριο γονέων (αν υπάρχει)
 • Ιατρική γνωμάτευση για φοιτητές με ειδικές ανάγκες
 • Ιατρική γνωμάτευση τυχόν άρρωστων γονέων
 • Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα γονέα (αν υπάρχει)     

Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές παρέχεται καθημερινά στο εστιατόριο του Ιδρύματος με την επίδειξη της κάρτας σίτισης, όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς επίσης σε περιπτώσεις 1. στράτευσης και 2. διακοπής της φοίτησης, για όσο χρόνο αυτές διαρκούν. Η δωρεάν σίτιση μπορεί να διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών των φοιτητών, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ. Η κάρτα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και η χρήση της γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το φοιτητή που του χορηγήθηκε. Η κατάθεση των δικαιολογητικών, σε επικυρωμένα αντίγραφα, γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή επιδεικνύοντας τη σπουδαστική του ταυτότητα ή από άλλο άτομο εξουσιοδοτημένο από δημόσια αρχή, σε όλη τη διάρκεια της παροχής του συσσιτίου. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σίτισης γίνεται η επανέκδοσή της με τα ίδια δικαιολογητικά που έχει ήδη υποβάλει ο φοιτητής, καταθέτοντας μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, περί απώλειας. Η ισχύς της κάρτας σίτισης που χορηγείται σε κάθε φοιτητή μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του επομένου ακαδημαϊκού έτους, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. (thmo.teiion.sitish.gr)

Ωστόσο, οι φοιτητές στο Ληξούρι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν δωρεάν στέγη καθώς, το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων δεν διαθέτει εστία για τη διαμονή τους στο Ληξούρι. 

 

Οι σπουδαστές αποτελούν σαφώς το ζωτικότερο κομμάτι του τμήματος, και πιθανότατα και όλης της πόλης. Από πλευράς οργάνωσης, υπάρχει πενταμελές συμβούλιο το οποίο επιλαμβάνεται όλων των φοιτητικών θεμάτων. Άκρως ενεργό σε κινητοποιήσεις που αφορούν τη βελτίωση υποδομών, παροχών αλλά και εκπαιδευτικών θεμάτων γενικότερα, το πενταμελές αποτελεί κινητήριο όργανο του τμήματος, και μέσο για διάλογο (thmo.teiion.syllogoi.gr).

Το Τ.Ε.Ι. επίσης, διαθέτει Βιβλιοθήκη όπου μπορούν οι φοιτητές να απασχοληθούν σε έναν δημιουργικό και ήσυχο περιβάλλον. (thmo.teiion.bibliothiki.gr)         

Στο Ληξούρι θα βρείτε στο κέντρο της πόλης πολλά ξενοδοχεία στα οποία μπορείτε να μείνετε τις πρώτες ημέρες. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες επιλογές:

 • Poseidon Hotel: Σε απόσταση 300μ. από την κεντρική πλατεία του Ληξουρίου, το Poseidon Hotel προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με ιδιωτικό μπαλκόνι τα οποία έχουν θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στη γειτονική πόλη του Αργοστολίου. Περιλαμβάνουν δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο και θυρίδα ασφαλείας. Διαθέτουν επίσης ιδιωτικό μπάνιο με ντους. Το Poseidon Hotel προσφέρει μπαρ όπου μπορείτε να απολαύσετε σνακ, καφέ, δροσιστικά ποτά και κοκτέιλ., Γρηγορίου Λαμπράκη 41, Ληξούρι 28200, 26710 92518, 26710 92519(www.poseidonkefalonia.gr),(www.booking.com)
 • Palatino Hotel: Το Palatino Hotel απέχει 400μ. από την παραλία και μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο του Ληξουρίου. Διαθέτει μεγάλο κήπο και πισίνα, εστιατόριο και δωμάτια με μπαλκόνι. Διαθέτει φωτεινά επιπλωμένα δωμάτια και στούντιο τα οποία έχουν θέα στη θάλασσα, την πισίνα ή τον κήπο. Όλα περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και μίνι ψυγείο. Ορισμένες μονάδες προσφέρουν επίσης μικρή κουζίνα. Σε όλους τους χώρους της ιδιοκτησίας παρέχεται δωρεάν Wi-Fi και οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

           Διεύθυνση: Ληξούρι 282 00

           Τηλέφωνο: 2671 092700/91033

           (www.hotelpalatino.gr), (www.booking.com)

 • Bella Vista Studios and Apartments: Σε απόσταση 200μ. από την παραλία του Ληξουρίου, το Bella Vista προσφέρει καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων, που ανοίγουν σε επιπλωμένο μπαλκόνι, καθώς και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλα τα κλιματιζόμενα στούντιο και διαμερίσματα διαθέτουν μικρή κουζίνα με μικρό ψυγείο, εστίες μαγειρέματος και βραστήρα. Περιλαμβάνουν τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους. Αρετής 2, Ληξούρι 28200, 26710 91911(www.bella-vistastudios.gr),(www.booking.com)
 • La Cite Hotel: Το ξενοδοχείο La Cite βρίσκεται 100μ από την κεντρική πλατεία και το λιμάνι, διαθέτει άνετα και μεγάλα δωμάτια και επί 24ώρου προσφέρει πρόθυμα εξυπηρετήσεις υποδοχής (reception, πληροφορίες, συνάλλαγμα, δωρεάν θυρίδες ασφαλείας). 28 Οκτωβρίου, Ληξούρι 28200, 2671 092701(www.lacitehotellixouri.gr), (www.booking.com)
 • SUMMERY HOTEL: Κάθε δωμάτιο στο Summery είναι εξοπλισμένο με τηλεόραση και ψυγείο, προϊόντα μπάνιου και στεγνωτήρα μαλλιών. Προσφέρεται δωρεάν Wi-Fi.

Θα βρείτε εγκαταστάσεις για Windsurfing, πεζοπορία και πινγκ πονγκ. Το προσωπικό της 24ωρης ρεσεψιόν μπορεί να βοηθήσει τους επισκέπτες με ταξιδιωτικές πληροφορίες για την περαιτέρω διερεύνηση της Κεφαλλονιάς ή με την ενοικίαση αυτοκινήτου. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Από το ξενοδοχείο, οι επισκέπτες βρίσκονται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το κέντρο της πόλης.

Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 35, Ληξούρι 28200, 21 0923 6760, (www.booking.com), (www.hotelsummery.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τα εξής links: (www.booking.com),(www.greekhotels.gr), (www.hotelscombined.gr)

 

Το Τ.Ε.Ι. βρίσκεται σχετικά κοντά στο κέντρο της πόλης και γι' αυτό το λόγο οι φοιτητές προτιμούν να ζουν στο κέντρο αυτής.

 

Ωστόσο, οι φοιτητές μπορούν να βρουν πληροφορίες για αναζήτηση στέγης στα παρακάτω links:

Στο παρακάτω link (www.xe.gr) παρουσιάζονται τα κόστη ενοικίασης φοιτητικής στέγης στο Ληξούρι. Ενδεικτικά, ένα διαμέρισμα  των 45 τ.μ. νοικιάζεται στην τιμή των 220 €, διαμέρισμα των 27 τ.μ. (γκαρσονιέρα) νοικιάζεται στην τιμή των 40 € ανά ημέρα σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, διαμέρισμα των 38 τ.μ. νοικιάζεται στην τιμή των 240 €. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το Link (www.spiti24.gr) για να βρείτε και να συγκρίνετε τιμές.

 

Το Ληξούρι δε διαθέτει αστική συγκοινωνία, ωστόσο οι τιμές των εισιτηρίων των ferry boat που εκτελούν το δρομολόγιο Ληξούρι- Αργοστόλι είναι 1,70 και 4,30€ ανά επιβάτη και αυτοκίνητο αντίστοιχα και η διαδρομή διαρκεί περίπου 20’ (www.pamediakopes.gr).

 

Είναι γνωστό, πως το Ληξούρι αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πόλη της Κεφαλονιάς, την οποία επιλέγουν πλήθος ανθρώπων από διάφορες χώρες για να περάσουν όμορφες και ήρεμες διακοπές. Κατά συνέπεια, η ζωή στην περιοχή είναι πιο ακριβή, αφού έναι ένας τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, κατά τη χειμερινή περίοδο οι τιμές σε εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ μπορούν να διαφοροποιηθούν έστω και λίγο και ειδικά για τους φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή στον καφέ κυμαίνεται γύρω στα 3 €, για ένα ολοκληρωμένο γεύμα το άτομο πρέπει να υπολογίζει κανείς 10€ περίπου, ενώ για ένα γρήγορο γεύμα (σνακ) η τιμή κυμαίνεται στα 3-5 € και τέλος τα ποτά ανά ποτήρι γύρω στα 5-8 €.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν για την διασκέδασή τους να παρακολουθήσουν κάποια ταινία που τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να μετακινηθούν μέχρι το Αργοστόλι, διότι το Ληξούρι δε διαθέτει κινηματογράφο. Πιο συγκεκριμένα, οι ταινίες προβάλλονται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» και οι τιμές των εισιτηρίων για γενική είσοδο είναι 6,00 € και για προβολές 3D 8,00€. Στο παρακάτω link δίνεται αναλυτικά το πρόγραμμα για τις προβολές των ταινιών (kedike.programma-kinhmatografou.gr). Οι φοιτητές για την πρόσβασή τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ferry boat που συνδέει το Ληξούρι με το Αργοστόλι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση (www.prosvash-lixouri.gr).

Οι φοιτητές στο Ληξούρι έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφες στιγμές με τους φίλους τους, αφού η περιοχή διαθέτει πολλές ενδιαφέρουσες επιλογές για όλες τις προτιμήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα εστιατόρια  και μπαρ τα οποία βρίσκονται στην κεντρική πλατεία, στο λιθόστρωτο καθώς και κατά μήκος της παραλίας του Ληξουρίου. Πιο αναλυτικά:

 • V + S Corner : βρίσκεται στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και διαθέτει ένα πολύ όμορφο χώρο, μοντέρνο με προσεγμένη διακόσμηση. Μπορείτε να απολαύσετε καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας υπέροχα γεύματα, σνακ, γλυκά ή να δοκιμάσετε τον καφέ, τα ροφήματα και τα πολύ ωραία κοκτέιλ.(greece.terrabook.com)
 • Ζορμπάς: βρίσκεται κατά μήκος της Λαμπράκη Γρηγορίου και μπορείτε να γευτείτε τη μεσογειακή κουζίνα. (www.tripadvisor.com.gr)
 • Bella Mafia: ένα εστιατόριο στο οποίο μπορείτε να απολαύσετε την ιταλική κουζίνα. (greece.terrabook.com
 • Ακρογιάλι: διαθέτει θαλασσινά καθώς και μεσογειακές γεύσεις. (www.tripadvisor.com.gr)
 • Αίνος Grill House: ψητοπωλείο στην πλατεία του Ληξουρίου όπου μπορούν οι φοιτητές να απολαύσουν νόστιμες γεύσεις. (kefalonizw.ainos-grill-house.com
 • iScream: διαθέτει παγωτά διαφόρων γεύσεων καθώς και φρεσκοψημένες βάφλες. (www.kefalonizw.com)
 • Ζαχαροπλαστεία Μαυροειδής: αποτελούν παράδοση στη Κεφαλονιά και είναι γνωστά για τις παραδοσιακές αξίες, το σεβασμό στο γευσιγνώστη – πελάτη, την προσήλωση στην ποιότητα και την καλαισθησία με τη συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας. Τα ζαχαροπλαστεία Μαυροειδής γλυκαίνουν όλους αυτούς που αναζητούν την απόλυτη ποιότητα στα γλυκά, τα αλμυρά, τα παγωτά, τα σιροπιαστά, τα σοκολατάκια, τα δώρα και το catering. Βρίσκεται επίσης στην κεντρική πλατεία. (greece.terrabook.com)

Παρακάτω, παρουσιάζονται κάποια καφέ-μπαρ τα οποία θα βρείτε επίσης στην κεντρική πλατεία τη περιοχής, στον πεζόδρομο Γρηγορίου Λαμπράκη του νησιού αλλά και κατά μήκος της παραλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τα εξής links: 

 

 

Η παραδοσιακή κουζίνα της Κεφαλονιάς, χαρακτηρίζεται από πίτες, χόρτα και κρεατικά, αλλά και από διάφορες συνταγές που ενδεχομένως δεν υπάρχουν αλλού. Γνωστή είναι η κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα, η οποία φτιάχνεται από τρία ξεχωριστά είδη κρέατος (χοιρινό, τράγιο και μοσχαρίσιο), και στο Ληξούρι βάζουν ακόμη και δαμάσκηνα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες νόστιμες πίτες που γίνονται από τις νοικοκυρές του νησιού όπως η αγκιναρόπιτα, από καθαρισμένες καρδιές αγκινάρας, τυρόπιτες από τα μοναδικά τυριά του νησιού, χορτόπιτες και μπακαλιαρόπιτα από παστό μπακαλιάρο. Επιπλέον, τοπική συνταγή αποτελούν και τα τσιγαρίδια, τα οποία γίνονται από άγρια χόρτα αγριολάχανα (σέσκουλα, ζοχούς, λάπατα, καυκαλίθρες) μαζί με σπανάκι, πράσα, κρεμμυδάκια, τα τσιγαρίζουν και κάνουν ένα πολύ αγαπητό έδεσμα. Στα κρεατικά υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία κρεάτων αλλά και μαγειρεμάτων: λαγός με κόκκινη σάλτσα, κόκορας λαγωτός με χοντρά μακαρόνια, κόκορας στο φούρνο με πατάτες, κουνέλι ξιδάτο, μοσχάρι προκάδο (μια τεχνική όπου εμφυτεύουν στο κρέας σκόρδο και γαρύφαλλο) και κάποιες πιο σπάνιες συνταγές, όπως το παστίτσιο με κατσίκι ή αρνί ή χοιρινό με πατάτες και κυδώνια. Τέλος, τα κλασικά γλυκά της Κεφαλονιάς είναι οι μάντολες (εκ του mandorla που στα ιταλικά σημαίνει αμύγδαλο) που φτιάχνονται από καραμελωμένα αμύγδαλα. Άλλα, πιο άγνωστα είναι η μυστόπιτα που γίνεται από μούστο, σιμιγδάλι και αμύγδαλα, και τέλος το παστοκύδωνο (πάστα κυδωνιού με αμύγδαλα).

(www.greekgastronomyguide.gr)

 

Οι φοιτητές προτιμούν για τη διασκέδαση τους ορισμένα από τα καφέ-μπαρ που προαναφέρθηκαν, καθώς βρίσκονται στο κέντρο του Ληξουρίου και είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτά.

 

Κατά την περίοδο του Καλοκαιριού οργανώνονται πολλές γιορτές σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς και Τοπικά Πανηγύρια με Παραδοσιακούς χορούς όπως η γιορτή του Κρασιού Ρομπόλα, πανηγύρια της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο και η φημισμένη εορτή του Αγίου Γερασίμου, Προστάτη της Κεφαλονιάς, στις 16 Αυγούστου. Οι Κεφαλλονίτες, συμμετέχουν σε όλα τα πανηγύρια του τόπου τους, αφού αγαπούν το χορό και ασχολούνται με αυτό. Γνωστοί χοροί της περιοχής είναι ο ”Μέρμυγκας”, ο ”Διβαράτικος” και ο ”Κεφαλλονίτικος Μπάλλος. Ορισμένες εορτές στο Ληξούρι είναι η Γιορτή στο ξωκλήσι του Αγίου Βασιλείου στο Ληξούρι στις 1 Ιανουαρίου, η Λιτανεία Αγίου Χαραλάμπους στις 10 Φεβρουαρίου, η Γιορτή του Ευαγγελισμού στη Μονή Κηπουραίων στις 25 Μαρτίου, η Γιορτή Αγίας Παρασκευής στη Μονή Κηπουραίων στις 26 Ιουλίου και τέλος η Γιορτή Παναγίας Κεχριωνιώτισσας στις 23 Αυγούστου (m.kefaloniatoday.com). Αξίζει να σημειωθεί, πως στην Κεφαλονιά γίνονται ποικίλες εκδηλώσεις σε κάθε περιοχή του νησιού όπως και στο Ληξούρι. Οι πιο γνωστές είναι η βαρκαρόλα που γίνεται στο λιμάνι του Ληξουρίου, η γιορτή του κρασιού στα Μαντζαβινάτα, η γιορτή της ριγανάδας που πραγματοποιείται σε διάφορες παραλίες του Ληξουρίου, οι καντάδες στα Μονοπολάτα Παλικής, οι συναυλίες που διοργανώνει η φιλαρμονική σχολή του Ληξουρίου καθώς και το καρναβάλι το οποίο ξεχωρίζει για τη σατιρική του διαθέση (mylixouri.ekdiloseis.gr).

Στα παρακάτω links μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τα events και τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν. (www.lixourinews.gr), (www.lixouri-events.gr).

 

Οδικώς– Ακτοπλοϊκώς:

Η πρόσβασή σας στην Κεφαλονιά μπορεί να γίνει οδικώς ως την Κυλλήνη και από εκεί με το ferry boat θα προσεγγίσετε το λιμάνι του Αργοστολίου ή του Πόρου. Επίσης, κυρίως τη θερινή περίοδο, πραγματοποιούνται δρομολόγια από το λιμάνι της Πάτρας προς τη Σάμη. Τέλος, δρομολόγια συνδέουν την Κεφαλονιά με τη Λευκάδα (Νυδρί και Βασιλική) και τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • ΚΤΕΛ ΑΘΗΝΩΝ (Σταθμός Κηφισού) 210 5150785, 5124914
 • ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς (Σταθμός Αργοστολίου) 26710 22281
 • ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς (Σταθμός Ληξουρίου) 2671093200
 • Λιμεναρχείο Πατρών 2610 341002
 • Λιμεναρχείο Κυλλήνης 26230 92211
 • Λιμεναρχείο Αργοστολίου 26710 22224
 • Λιμεναρχείο Ληξουρίου 26710 94100
 • Λιμενικός Σταθμός Πόρου 26740 72460
 • Λιμενικός Σταθμός Σάμης 26740 22031
 • Λιμενικός Σταθμός Αστακού 2631022436

Το Αργοστόλι συνδέεται με το Ληξούρι δια θαλάσσης με ferry boat που εκτελούν δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μεταφέροντας επιβάτες και οχήματα. (www.prosvash-lixouri.gr)

Αεροπορικώς:

Καθημερινά πραγματοποιούνται πτήσεις από το αεροδρόμιο των Σπάτων προς το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς. Η πτήση διαρκεί περίπου μια ώρα. Επίσης, η Κεφαλονιά συνδέεται αεροπορικώς με τη Θεσσαλονίκη, τη Ζάκυνθο, τη Κέρκυρα, κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αεροδρόμιο Σπάτων 210 3530000

Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς 26710 41511, 29900

(www.holiday-lixouri.gr)

Αστική συγκοινωνία στο Ληξούρι δεν υπάρχει, καθώς πρόκειται για μια μικρή περιοχή όπου οι κάτοικοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους χωρίς τη χρήση αστικών λεωφορείων.

Ταξί Ληξουρίου:

Τηλ.: 26710 91524

(www.taxi-lixouri.gr)

Εκτός από τις εντυπωσιακές παραλίες, στην πόλη θα μπορέσει κανείς να δει το άγαλμα του Ανδρέα Λασκαράτου το οποίο είναι τοποθετημένο στην παραλία του Ληξουρίου. Επιπλέον, μια από τις πλέον σημαντικές βιβλιοθήκες της Κεφαλονιάς, είναι η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη, η οποία φιλοξενεί χιλιάδες τίτλους βιβλίων που χρονολογούνται από τις αρχές του 16ου αιώνα έως και σήμερα, αλλά και μουσείο με αντικείμενα της Κεφαλονιάς από την ίδια περίοδο. Ο προαύλιος χώρος της, ένας πλούσιος κήπος και η αυλή, διατίθεται για πολιτιστικές εκδηλώσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδος. Η ιστορική Μονή των Κηπουραίων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό μνημείο, αφού ιδρύθηκε το 1759 και είναι χτισμένο σε πλάτωμα βράχου, 100 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, σε ένα τοπίο μοναδικό. «Βλέπει» προς τη Δύση, με αποτέλεσμα από την αυλή της Μονής Κηπουραίων να μπορούν οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν ένα από τα θεαματικότερα ηλιοβασιλέματα της Κεφαλονιάς. Τέλος, αξίζει κανείς να επισκεφτεί την κουνόπετρα, διότι πρόκειται για έναν μεγάλο βράχο μέσα στη θάλασσα ο οποίος κουνιόταν ασταμάτητα, φαινόμενο που παρατηρούταν διά γυμνού οφθαλμού για εκατοντάδες χρόνια. Το φαινόμενο αυτό ανήκει στη σειρά γεωλογικών παραδόξων που συναντούμε στη φύση της Κεφαλονιάς και βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Παλικής, στην περιοχή Ακρωτήρι, νότια του χωριού Μαντζαβινάτα.

Ο δήμος Παλικής εκτός από τα όμορφα μνημεία-αξιοθέατα που έχει, διαθέτει εξίσου ενδιαφέροντα μουσεία. Το Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων αποτελεί τo "Το Στολίδι του Χωριού" σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν παλιά μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοι τους για την επεξεργασία της ελιάς και την παραγωγή του ελαιόλαδου, καθώς και δεκάδες αντικείμενα και εργαλεία που προσέφεραν χωριανοί και φίλοι και τα οποία χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους εργασία οι παππούδες και γιαγιάδες των ντόπιων.

Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων (www.laografiko-mouseio-kaminaratwn.gr)

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει το δημοτικό θέατρο Ληξουρίου το οποίο είναι ένα έργο που ουσιαστικά ξεκίνησε το 1992. Το κτίριο είναι τριώροφο, με συνολική επιφάνεια 1486τ.μ. και χωρητικότητα 320 καθισμάτων. Περιλαμβάνει 5 ισόγεια καταστήματα, την αίθουσα του Θεάτρου στον πρώτο όροφο, αίθουσα διαλέξεων και γραφεία, ενώ στο δεύτερο όροφο υπάρχουν εξώστες, βοηθητικές αίθουσες και αίθουσες διαλέξεων.

Δημοτικό Θέατρο Ληξουρίου (www.dhmotiko-theatro-lixouri.gr)

Αρκετά ενδιαφέρουσες είναι και οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο δήμο Παλικής κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ορισμένες από αυτές είναι η καλοκαιρινή συναυλία της φιλαρμονικής σχολής, η γιορτή της ριγανάδας σε συνοδεία με καντάδες, η βαρκαρόλα που γίνεται στο λιμάνι του Ληξουρίου και τέλος η γιορτή του κρασιού που πραγματοποιείται στα Μαντζαβινάτα. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής ακολουθούν την παράδοση και τα έθιμα ώστε να τα διατηρήσουν και να τα παραδώσουν από γενιά σε γενιά. Κατά συνέπεια, γιορτάζουν τα Θεοφάνια και στο λιμάνι ρίχνουν το σταυρό, τις απόκριες διοργανώνουν ένα διαφορετικό καρναβάλι το οποίο έχει σατιρικό χαρακτήρα αλλά και το Πάσχα που γίνεται η περιφορά των επιταφίων στο κέντρο του Ληξουρίου και στο χωριό Μονοπωλάτα το κάψιμο του Ιούδα. (www.poiltistika-lixouri.gr), (www.politistikes-ekdhlwseis.gr)

Νοσοκομεία 

Νοσοκομείο Αργοστολίου Οδός Σουδίας: 26710 24641-6

Νοσοκομείο Ληξουρίου Σ. Τυπάλδου: 1 26710 91233- 92222

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Αργοστόλι: 26710 166

Περιφερειακό Ιατρείο Χαβδάτα: 26710 95011

Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Θέκλης: 26710 97208 

 

Αστυνομία 

Αστυνομικό Τμήμα Ληξουρίου: 26710 91207

Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας Ι. Μεταξά 52 Αργοστόλι: 26710 22300

Άμεση Επέμβαση Ι. Μεταξά 52 Αργοστόλι: 26710 100

Αστυνομία Κρατικού Αερολιμένα Αεροδρόμιο Μηνιές: 2671 41000

Άμεση Επέμβαση

Άμεση δράση: 100

ΕΚΑΒ Αργοστολίου: 166

Πυροσβεστική: 199

Πυρκαγιές: 191 

 

Αεροδρόμιο

Αεροδρόμιο Μηνιές: 26710-41511 Τελωνείο 

Αεροδρομίου Μηνιές: 26710 41150

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Μηνιές: 26710 29900 

 Κ.Τ.Ε.Λ 

Αργοστολίου: 26710-22281

Αθήνας (Κηφισός): 210-5250785

Πάτρας: 2610-277854

Ληξουρίου  2671093200 

Λιμεναρχείο

Αργοστολίου: 26710-22224

Λιμενική Αστυνομία Αργοστόλι: 26710 22202

Ληξουρίου: 26710-94100 

Ταξί Ληξουρίου:

Τηλ.:  26710 91524

(www.taxi-lixouri.gr)

 

Δημοτική Ενότητα Παλικής

Τηλέφωνο: 2671360906

Α/Δήμαρχος

Τηλ.: 2671360950

(www.xrisima-thlefwna.gr)

Δημαρχείο Δήμου Κεφαλονιάς

Διεύθυνση:  Οδός Παναγή Βαλλιάνου 7, Αργοστόλι

Τηλ.: 26710 22933- 20047

(www.kefallonia.gov.gr)

 

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Αγροτική Τράπεζα Ληξουρίου Αφων Ιακωβάτων 4: 26710 91261

Εθνική Τράπεζα Ληξούρι: 26710 91100- 92366

ALPHA BANK Πλατεία Αφων Αλιβιζάτων: 26710 93636

 

ΜΟΥΣΕΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Αρχαιολογικό μουσείο Αργοστολίου: 26710-28300

Εκκλησιαστικό μουσείο Ι.Μ Αγίου Ανδρέα: 26710-69700

Ιακωβάτειος βιβλιοθήκη & μουσείο Ληξούρι: 26710 91325

Κοργιαλένειο ιστορικό & Λαογραφικό μουσείο: 26710-28221

Μουσείο Φυσικής ιστορίας Δαυγάτα: 26710 84400

Σχολή Φιλαρμονικής Ληξουρίου Γ. Λαμπράκη Ληξούρι: 26710 92386

 

 (mylixouri.gr), (www.kefallonia.gov.gr)

 

Photos by Freepik