Χορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΙΚΥ: ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - Β' Κύκλος»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ηλεκτρονική υποβολή ): Τρίτη, 03/07/2018, ώρα: 16:00
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - Β' Κύκλος», και δυνάμει του Κανονισμού του Προγράμματος (υπ' αριθμ. 64833/Ζ1/24.04.2018 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΦΕΚ 1625/τ.Β'/10.05.2018), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017¬2018, κατ' ελάχιστον 3.685 προπτυχιακές υποτροφίες για επιμελείς φοιτήτριες και φοιτητές όλων των Τμημάτων/Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Το ΙΚΥ προκηρύσσει τουλάχιστον 3.685 θέσεις προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους, και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι Έλληνες και αλλοδαποί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
(α) Το κατά κεφαλήν εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €), βάσει φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016, στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή

(β) Δεν λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.

(γ) Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ.
(δ) Δεν έχουν μετεγγραφεί σε ΑΕΙ εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
(ε) Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το ΑΕΙ όπου φοιτούν ή άλλο φορέα. (στ) Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, πλην των πρωτοετών.

2. Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση:
(α) Οι φοιτητές Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της
Πυροσβεστικής καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). (β) Οι φοιτητές που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.
(γ) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα:
(i) τα τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,
(ii) οι αλλοδαποί-αλλογενείς και
(iii) οι υπότροφοι (αλλοδαποί - αλλογενείς και ομογενείς),
όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην Υ.Α. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β' 272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι κατωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:
(α) υποψήφιος: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια που υποβάλλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος,

(β) εξαρτώμενα μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», βάσει φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2016, (γ) μέλη οικογένειας του υποψήφιου: Όσα πρόσωπα εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου, στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος, (δ) ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2016, το οποίο αντιστοιχεί σε φορολογική δήλωση στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος, (ε) κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τα μέλη της οικογένειας του υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπ' όψιν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, (στ) μονογονεϊκή οικογένεια: Η οικογένεια με παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη, τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη, ή όπου ο ένας γονέας έχει αποβιώσει, (ζ) τόπος μόνιμης κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος και οι γονείς του, εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές περιφέρειες, τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής,
(η) ΔΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

(θ) Πρόσκληση: Μία ή περισσότερες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, οι οποίες καταρτίζονται με απόφαση του ΔΣ, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) και στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/.

(ι) Πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017:
Αυτοί που είναι κάτοικοι των δήμων ή δημοτικών ενοτήτων του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 και έχουν λάβει οι ίδιοι ή οι γονείς τους, αν είναι εξαρτώμενα μέλη ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμοι, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για πληγέντες από τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α'. Εισοδηματικά κριτήρια:

Α.1 Λαμβάνουν 60 μόρια, οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500). Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια, οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια, οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€7.500). Τα μόρια των περιπτώσεων Α1, Α2, Α3 δεν αθροίζονται.
Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη των υποψήφιων σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με την περίπτωση ιδ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 ) που προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016.

Β'. Κοινωνικά κριτήρια
B.1. Οικογενειακή κατάσταση.
Υποψήφιος που είναι:

Β.1.1 Γονέας οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 12 μόρια. Β.1.2 Γονέας οικογένειας με τρία τέκνα , λαμβάνει 10 μόρια. Β.1.3 Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια. Β.1.4 Εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 8 μόρια. Β.1.5 Εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με τρία τέκνα , λαμβάνει 4 μόρια. Β.1.6 Εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.7 Ορφανός από δύο γονείς, εφόσον έχει γεννηθεί μετά την 31/12/1991, λαμβάνει 6 μόρια.
Β.1.8 Εξαρτώμενο μέλος και έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια που είναι επίσης εξαρτώμενα μέλη και σπουδάζουν -ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας- εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου ο υποψήφιος και τα εν λόγω αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα εξής:

(β) Οι κατηγορίες Β.1.6 και Β.1.7 αντιστοίχως, μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Β.1.4 ή Β.1.5. (γ) Τα μόρια των κατηγοριών Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια της κατηγορίας Β.1.7.

Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

1. Ο υποψήφιος που:
Β.2.1 Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, λαμβάνει 15 μόρια.
Β.2.2 Έχει εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 Ν. 3794/2009 (A'156), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 Ν. 4452/2017, λαμβάνει 15 μόρια.
Β.2.3 Είναι (α) μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, (β)Ρομά, (γ) παλιννοστήσας, (δ) μετανάστης ή (ε)
πρόσφυγας, λαμβάνει 10 μόρια. Β.2.4 Είναι α) απεξαρτημένος από ουσίες, β) φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή γ) οροθετικός, λαμβάνει 10
μόρια.

Β.2.5 Είναι εξαρτώμενο μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια. Β.2.6 Έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.
Β.2.7 Είναι εξαρτώμενο μέλος ή γονέας οικογένειας πληγέντων από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, λαμβάνει 10 μόρια.
2. Υποψήφιος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Β.2.1 και Β.2.2, τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται.
3. Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Β.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς υποψήφιος που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 10 μόρια.
4. Η ιδιότητα του παλιννοστήσαντος, του μετανάστη ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του
υποψήφιου.

Γ: Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας
Λαμβάνει 30 μόρια, ο υποψήφιος που σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του και του τόπου όπου ο ίδιος ή οι γονείς του -εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή ο σύζυγος -εφόσον είναι έγγαμος,- διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Δ': ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ηλεκτρονική Αίτηση:
I. Οι υποψήφιοι οφείλουν, το αργότερο έως την Τρίτη, 03/07/2018, ώρα: 16:00, να υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (οριστική υποβολή), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και χωρίς καμία παράλειψη, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ikv-ypotrofies.it.minedu.gov.gr, η οποία τίθεται σε λειτουργία την Τρίτη, 19/6/2018.

• Για την υποβολή της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή απαιτείται η δήλωση των παρακάτω στοιχείων: Ο ιδρυματικός λογαριασμός του υποψήφιου, ήτοι το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός (password) που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος για την είσοδο του στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπου είναι εγγεγραμμένος, ΑΦΜ του υποψήφιου, AMKA του υποψήφιου,
ΑΦΜ των γονέων στην φορολογική δήλωση των οποίων ο υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος ή ΑΦΜ του/της συζύγου εφόσον ο υποψήφιος είναι έγγαμος. Οι περιπτώσεις μη υποχρεωτικής καταχώρισης του ΑΜΦ του ενός ή και των δύο γονέων, έχουν ως εξής: Είμαι μη εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 Είμαι ορφανός από πατέρα Είμαι ορφανός από μητέρα Είμαι τέκνο άγαμης μητέρας

Ο πατέρας μου είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα
Η μητέρα μου είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα Οι γονείς μου είναι διαζευγμένοι
II. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της.
III. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται.

IV. Με την ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση παρέχεται η συναίνεση του αιτούντος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του υποψήφιου και το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ, για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων.
V. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου, ότι:
• ο υποψήφιος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και του Κανονισμού του προγράμματος (υπ' αριθμ. 64833/Ζ1/24.04.2018 απόφαση, ΦΕΚ 1625/τ.Β'/10.05.2018) και της παρούσας πρόσκλησης,

• όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και έχουν ελεγχθεί για την ακρίβεια τους,
• δεν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου του,
• δεν έχει εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα: (i) ως τέκνο των Ελλήνων εξωτερικού, (ii) ως αλλοδαπός-αλλογενής και (iii) ως υπότροφος (αλλοδαπός - αλλογενής και ομογενής), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην Υ.Α. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β' 272), όπως ισχύει,

• συναινεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης του υποψήφιου και το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ, για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων,
• θα προσκομίσει στο ΙΚΥ, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ζητηθεί για την τεκμηρίωση της αίτησης και των παραδοτέων (ενδιάμεσο και τελικό), εντός της προθεσμίας που θα τεθεί από το ΙΚΥ και στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί,

• δεν λαμβάνει, καθ' όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/2017έως 30/6/2018), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία,
• δεν είναι πτυχιούχος άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ,
• δεν έχει λάβει μετεγγραφή εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας,
• δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση υποτροφίας, όπως προσδιορίζονται στο Κεφαλαίο Β' «Όροι και προϋποθέσεις» της παρούσας πρόσκλησης,
• σε περίπτωση που καταστεί δικαιούχος της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μετά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.

 

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic