ΠΜΣ "Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο"

Το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. (Σ.Τ.Ξ.Ε.) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με έδρα την Καρδίτσα, διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά, το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον νέο τίτλο του «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» και τις τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/5.7.2018 (θέμα 8ο) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε., το υπ’ αριθμ. 102622/Ζ1/21.6.2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σχετικά με την έγκριση επανίδρυσής του και τις κείμενες διατάξεις.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται: α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ή συναφούς ειδικότητας, β) Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών, δ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου 2018, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2018 και θα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. στην Καρδίτσα, στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων υλοποιείται κάθε Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί), προκειμένου να διευκολύνονται εργαζόμενοι φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την Καρδίτσα. 

20171006_172205-1

Το ΠΜΣ προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το 3ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρεται για την εκπόνηση της  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και στη συνέχεια η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα αυτό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ανέρχεται στους τριάντα (30).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως τις 31 Αυγούστου 2018 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση msc.wfdt@teithessaly.gr, πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://msc.wfdt.teithessaly.gr, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη: http://msc.wfdt.kard.teilar.gr/?p=1662

Τα συνολικά δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 2.800 € ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σημειώνεται ότι δίνονται δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε κάθε εξάμηνο (1ο & 2ο) στους φοιτητές που συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα. Υποτροφίες δίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και από επιχειρήσεις του κλάδου.

IMG_3488

Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Πληροφορίες παρέχονται από τους:

Logo_MSc_only

 

 

 

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ (2015-2018)

 • Πολύ υψηλός βαθμός αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων του προγράμματος από τους ίδιους τους φοιτητές. Όλοι οι διδάσκοντες http://msc.wfdt.kard.teilar.gr/?page_id=95 είναι επιστήμονες υψηλού επιπέδου και διαθέτουν επαγγελματισμό, όρεξη και πάθος για την μετάδοση των γνώσεων και των εμπειριών τους.
 • Πολύ καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.
 • Πραγματοποίηση μαθημάτων σε σύγχρονες εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καρδίτσα, τις ημέρες Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, για διευκόλυνση των εργαζομένων φοιτητών και όσων διαμένουν μακριά από την έδρα του Τμήματος.
 • Προσφορά υποτροφιών σε φοιτητές με τις υψηλότερες επιδόσεις (αριστεία)
 • Εξεύρεση εργασίας. Αρκετοί μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση
 • Απόφοιτοι του μεταπτυχιακού συνεχίζουν για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών, και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά με τη δυνατότητα που δίνει ο νέος νόμος 4485/2017 (άρθρο 30, παρ. 4) για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. 
 • Ανάπτυξη επιτυχημένων επαγγελματικών συνεργασιών μεταξύ των φοιτητών.
 • Αρκετοί επαγγελματίες του κλάδου έχουν ήδη βελτιώσει τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, ενώ σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών σκέφτεται σοβαρά να δημιουργήσει δική του επιχείρηση.
 • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα, αλλά και διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων, ομιλιών και δράσεων - http://msc.wfdt.kard.teilar.gr/?page_id=97
 • Υλοποίηση διπλωματικών ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου.
 • Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Πολύ θετικές εντυπώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών. Ενδεικτικά σχόλια φοιτητών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://msc.wfdt.kard.teilar.gr/?page_id=1370
 • Οι πρώτοι 24 διπλωματούχοι του μεταπτυχιακού ΠΚΜ-ΠΡΟΞΥ ορκίστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελετών ορκωμοσίας τις 28/7/2017 και στις 30/3/2018 σε όμορφες και ιδιαίτερες εκδηλώσεις: https://www.youtube.com/watch?v=9QCP3s1VBW8 & https://www.youtube.com/watch?v=8u7qj3CpiOA - https://www.youtube.com/watch?v=45scKRysVuA&t=42s

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic