ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017) και την απόφαση επανίδρυσης του Προγράμματος (ΦΕΚ 2795/τ’Β/1.07.018).


Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εμβάθυνση μηχανικών και άλλων επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης και αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών θεμάτων (παραγωγή ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβαλλοντικά θέματα, ενεργειακές αγορές, κλπ.), ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του ενεργειακού χώρου.


Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε απογευματινές ώρες, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2018.


Στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί σχολών του ΕΜΠ ή άλλων πολυτεχνικών σχολών της χώρας, πτυχιούχοι άλλων ισότιμων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, διπλωματούχοι/πτυχιούχοι θετικής κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της χώρας ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ του εξωτερικού και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν λάβει το δίπλωμά (πτυχίο) τους έως και την περίοδο Ιουλίου 2018. Υπάρχει δυνατότητα να αξιολογηθούν αιτήσεις φοιτητών οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν τον Οκτώβριο του 2018. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 40.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο epm_apply@ece.ntua.gr από 19/07/2018 έως και 03/09/2018, με την αποστολή ενός αρχείου pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_2018.pdf και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω, με την ακόλουθη σειρά:

  1. Αίτηση εισαγωγής σε ειδικό έντυπο, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
  2.  Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
  3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου.
  4. Για όσους δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την οποία να προκύπτει ότι ο αριθμός μαθημάτων που υπολείπονται για την κτήση του πτυχίου είναι έως και 5, βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της μέχρι την περίοδο Οκτωβρίου 2018 και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του φοιτητή (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος).
  5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.
  7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων εργασιών, βραβεία ή άλλες διακρίσεις.
  8. Απλή φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Οι δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος υπογεγραμμένες στο πίσω μέρος του κλειστού φακέλου ή να αποσταλούν απ’ ευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάκτη τους, στο epm_apply@ece.ntua.gr.


Επίσης, θα πρέπει να υποβληθεί αρχείο excel σε τυποποιημένη μορφή όπου παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία του υποψηφίου και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.


Σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014), η υποβολή απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.


Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν εγκαίρως ώστε να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που προαναφέρονται ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους, πριν από την ημέρα εγγραφής τους.


Σχετικές πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο τηλέφωνο 2107723655 και το email epminfo@power.ece.ntua.gr.

Πληροφοριακό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://www.epm.ntua.gr.


Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epm_apply@ece.ntua.gr χρησιμοποιείται μόνο για αποστολή αιτήσεων και συστατικών επιστολών.


Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Ευάγγελος Διαλυνάς
Καθηγητής ΕΜΠ

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic