ΠΜΣ «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), επανύδρυση, με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Pediatric Physiotherapy», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ ίδρυσης 2918/τ. Β’/19-07-2018). Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, δίνεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Pediatric Physiotherapy».


1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ–PEDIATRIC PHYSIOTHERAPY» πραγματοποιείται από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία». Η στελέχωση των Παιδιατρικών κλινικών, Κέντρων Αποκατάστασης, Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας από εξειδικευμένους Παιδιατρικούς Φυσικοθεραπευτές καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία αυτού του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μετάδοση επιστημονικώς τεκμηριωμένων σύγχρονων γνώσεων, οι οποίες θα δίνουν ικανότητες, δεξιότητες, κριτική σκέψη, μεθοδική και τεχνογνωσία στον Τομέα της Φυσικοθεραπείας των δυσλειτουργιών των παιδιών. Παράλληλα θα προάγεται η εφαρμοσμένη έρευνα στον συγκεκριμένο αυτό τομέα ειδίκευσης. Η πρόληψη, η βελτίωση, η λειτουργική αποκατάσταση και η δια βίου θεραπευτική συντήρηση, αποτελούν τα βασικά στάδια-στόχους των παραπάνω.


2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος, με τίτλο «Παιδιατρική φυσικοθεραπεία»είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής τεκμηριωμένων σύγχρονων γνώσεων, οι οποίες θα δίνουν ικανότητες, δεξιότητες, κριτική σκέψη, μεθοδική και τεχνογνωσία στον Τομέα της Φυσικοθεραπείας των παιδιών. Παράλληλα να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική επαγγελματική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, που συνεπάγεται η συσχέτιση της υγείας των παιδιών με την ποιότητα ζωής της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα».

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
 

α) να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για εξειδίκευση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και συγκεκριμένα στη φυσικοθεραπεία σε παιδιά, με την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων, ώστε να αντιμετωπίσουν την παροχή φροντίδας στα παιδιά, που χρειάζονται βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, είτε με σκοπό την αποκατάσταση, είτε τη μακροχρόνια διαχείριση μονίμων προβλημάτων. Οι επιστήμονες αυτοί θα στελεχώσουν με επιτυχία όλες τις θέσεις που ασχολούνται με την υγεία των παιδιών και θα συμβάλλουν ουσιαστικά σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα υγείας,
 

β) να αναπτύξει και να προωθήσει την έρευνα σε όλους τους τομείς που άπτονται του αντικειμένου των Παιδιατρικών δυσλειτουργιών.
Η φυσικοθεραπεία, κυρίως ως κλινική επιστήμη, βρίσκεται σε μία διαδικασία συνεχούς εξέλιξης σε άμεση σχέση με τα ευρήματα των επιστημονικών και κλινικών ερευνών. Μια τέτοια προοπτική συνεισφέρει τα μέγιστα στην αλλαγή στάσεων και νοοτροπιών, ατόμων και κοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίσουν την παροχή φροντίδας στα παιδιά, που χρειάζονται βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, είτε με σκοπό την αποκατάσταση είτε τη μακροχρόνια διαχείριση μονίμων προβλημάτων.

Προτείνονται θεματολογικές ενότητες μαθημάτων, προκειμένου:

 • να καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τομέα της παιδιατρικής φυσικοθεραπεία
 • να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
 • να υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων,
 • να υποστηριχθεί η προώθηση της δημιουργικής-κριτικής σκέψης μέσω έρευνας,
 • να υποστηριχθεί η εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση στην χρήση και εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης,
 • να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ικανότητας στη δημιουργία τεκμηριωμένα αποτελεσματικών και ασφαλών Φυσικοθεραπευτικών Πρωτοκόλλων και
 • να υποστηριχθεί η εφαρμογή πρόληψης και συνεχόμενης λειτουργικής αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει με τις ήδη υπάρχουσες επαγγελματικές Φυσικοθεραπευτικές υποχρεώσεις. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παρακολουθείται από φοιτητές με έδρα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη τόσο στον ιδιωτικό, στο δημόσιο αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα.


3. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί-εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις- πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.


Image5Image54

IMG_7312IMG_6078

 

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30), συν τους κατέχοντες πιστοποιητικό εξειδίκευσης, του ΙΔΒΕ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ του τμήματος φυσικοθεραπείας, με τίτλο <<Εξειδίκευση στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία>>, 41 πιστωτικές μονάδες. Οι κατέχοντες πιστοποιητικό εξειδίκευσης, θα παρακολουθήσουν μόνο τα μαθήματα, Στοιχεία σωματικής ανάπτυξης και διατροφής του παιδιού, Μεθοδολογία έρευνας Βιοστατιστική-Πληροφορική της Υγείας, Ιπποθεραπεία- Μουσικοθεραπεία, Υποστήριξη σε παιδιά με χρόνια νοσήματα και θα εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία. Για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19, τα δίδακτρα είναι 3900 Ευρώ.

Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις (1300Ε). Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή του πρώτου εξαμήνου, η δεύτερη το αργότερο έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας του δεύτερου εξαμήνου και η τρίτη δόση έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας του τρίτου εξαμήνου φοίτησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων, ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί, μετά από αίτημα του φοιτητή, να παρατείνει την περίοδο καταβολής των διδάκτρων.

Οι υποψήφιοι εάν δεν μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγιναν δεκτοί ή εάν αποχωρήσουν από το Πρόγραμμα οποτεδήποτε μετά την αποδοχή της αιτήσεως τους και την εκ μέρους τους αποδοχή της θέσεως τους στο Πρόγραμμα, δεν δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των διδάκτρων που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα.
85/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008) άρθρο 4, παρ. 3.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. )
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν όπου θα αναγράφεται ότι έχουν περατώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καταθέτουν επιπροσθέτως βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd), που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
 8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας- ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη
 10. Τέσσερις (4) φωτογραφίες

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην παρακάτω διεύθυνση:. Η Γραμματεία προωθεί στην Επιτροπή Επιλογής το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό.


Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσιοθεραπείας www.pediphysio.teithe.gr και από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στοιχεία επικοινωνίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία», Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, P.O BOX 141 GR - 574 00 Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα
Τηλ : 2310013804, 2310013802, 2310791166
Κινητό : 6942222445, 6937121273
Fax: 2310791166
E-mail: hristara2@hotmail.com
Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 30-9-2018


Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, PhD
Καθηγήτρια Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Attachments

 1. ΑΙΤΗΣΗ_2018-2019.doc 9/11/2018 11:46:28 PM
 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΣΠΟΥΔΩΝ.pdf 9/11/2018 11:46:28 PM
 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΠΟΥΔΩΝ.pdf 9/11/2018 11:46:31 PM
 4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf 9/11/2018 11:46:31 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic