ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με αριθμό έγκρισης από ΥΠ.ΠΕ.Θ. 105323/Ζ1/26-06-2018 και με αριθμό πράξης Διοικούσας επιτροπής 8/10-05-2018 (ΑΔΑ: 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59) και με τίτλο: Γεωχωρικές Τεχνολογίες.

Η απόφαση της επανίδρυσής του έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες, δηλαδή ο κλάδος των επιστημών που αναφέρονται στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, απεικόνιση και ερμηνεία πληροφοριών με γεωγραφική αναφορά που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τις περιοχές της Γεωματικής και της Γεωπληροφορικής, όπως:

 • συλλογή 3D χωρικών δεδομένων με χρήση δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών αισθητήρων (κοινές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και αεροφωτομηχανές, συστήματα mobile mapping, καταγραφές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV, δορυφορικοί αισθητήρες, συστήματα ραντάρ, LIDAR, σαρωτές laser), μετασχηματισμός και συγχώνευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές
 • αυτοματοποιημένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας
 • δορυφορικός εντοπισμός υψηλής ακρίβειας και δορυφορική πλοήγηση – συστήματα GNSS
 • επεξεργασία και διαχείριση 3D δεδομένων και μοντέλων επιφανείας, 3D χαρτογράφηση, αναπαράσταση και οπτικοποίηση του χώρου
 • παρακολούθηση μεταβολών της γεωμετρίας και του βαρυτικού πεδίου της Γης
 • διαχείριση, περιγραφή, αναπαράσταση, ανάλυση και αλληλεπίδραση ποσοτικών, ποιοτικών και σημασιολογικών χωρικών δεδομένων και φαινομένων (γεωγραφικών πληροφοριών)
 • προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

 

Η διαδικασία εκπαίδευσης στο Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις /ασκήσεις πεδίου, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας.

Στόχος είναι ταυτόχρονα η θεωρητική εμβάθυνση και η διεύρυνση των δεξιοτήτων των φοιτητών με την αντιμετώπιση απαιτητικών πραγματικών εφαρμογών μέσω των σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνολογιών της Γεωματικής/Γεωπληροφορικής.


Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι εξοικειωμένοι, θεωρητικά και πρακτικά, με όλες τις σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες και μεθόδους, και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να αντιμετωπίσουν όλες τις σχετικές εφαρμογές Γεωματικής/Γεωπληροφορικής που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων.


Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Γεωχωρικές Τεχνολογίες».


Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Δίδακτρα

Σύνολο: 2400€ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Καταβολή: 600€ κατά την εγγραφή σε κάθε εξάμηνο (έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων). Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του ΠΑ.Δ.Α..


Διεξαγωγή μαθημάτων 

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.


Υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Τοπογραφίας- Γεωπληροφορικής Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι., Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.


Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

Screenshot_2

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ4) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους έχει ως εξής:
Β = Κ1 × 0.4 + Κ2 × 0.2 + Κ3 × 0.2 + Κ4 × 0.2


Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής.


Υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο διάστημα από 3η Σεπτεμβρίου μέχρι και 28η Σεπτεμβρίου 2018.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (pdf)
 2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 3. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 500 λέξεις)
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 6. Δύο (2) γραπτές συστατικές επιστολές
 7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
 8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες
 9. Τίτλος και περίληψη Διπλωματικής-Πτυχιακής εργασίας (εφόσον προβλέπεται)

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου, έως την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.


Απαραίτητη προϋπόθεση: οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση και θα πραγματοποιήσουν εγγραφή ανεξαρτήτως Τμήματος ή Ιδρύματος αποφοίτησης να μην είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.


Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:
Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Υπ' όψιν: Κας Ευδοκίας Καμπούρογλου
Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 1)
Τηλ.: 210 5385885


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic