ΠΜΣ «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ρφρ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 περί θεσμικού πλαισίου για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την επανίδρυσή του (ΦΕΚ τ.Β: 2826/16-7-2018). Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ. Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες.


Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Radiocommunications_... 

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, ως συναφείς ειδικότητες θεωρούνται οι ακόλουθες: Μηχανικοί ειδικοτήτων Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστών καθώς και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών (π.χ. Μαθηματικοί και Φυσικοί).

Vector_Network_Analy...

Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους Πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 21.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δύο φορές:
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Θεωρημένο αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών.
  • Θεωρημένη Αναλυτική Βαθμολογία.
  • Δύο συστατικές επιστολές, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο. 
  • Αντίγραφο της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας (κατά περίπτωση). 
  • Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους (επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά από τις προξενικές αρχές). 
  • Επιπλέον, ενθαρρύνεται η υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αίτηση (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, βραβεία, υποτροφίες ή πιστοποιητικά εργασίας, κλπ.).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ», Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται είτε στην Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 23210-49341) είτε στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., κ. Στυλιανό Τσίτσο (τηλ.: 6972442272).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.400 ευρώ για όλα τα εξάμηνα σπουδών φοίτησης (για τις σπουδές πλήρους φοίτησης: 800 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών και για τις σπουδές μερικής φοίτησης: 400 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών και 800 ευρώ για το εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας).

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός των υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών. Μέχρι ποσοστού 30% των εισακτέων φοιτητών, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Επιπλέον μπορεί να καθοριστεί ειδική συμφωνία για το ύψος των τελών φοίτησης με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για την δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα (http://informatics.teicm.gr/msc/).

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Δρ. Στυλιανός Τσίτσος
Καθηγητής

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic