ΠΜΣ «Ρομποτικής» - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της Ρομποτικής. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται ως συναφείς ειδικότητες οι ακόλουθες: Μηχανικοί ειδικοτήτων Πληροφορικής, Υπολογιστών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστών, Μηχανολόγων και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:

  1. έντυπη αίτηση
  2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
  4. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
  5. δύο συστατικές επιστολές
  6. αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
  7. αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (εφόσον έχει εκπονηθεί)
  8. επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  9. αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  10. αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).

 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή να αποσταλούν στη διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
(ΠΜΣ Ρομποτικής)
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες


Η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 21-9-2018.


H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΠΜΣ, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (robotics.teicm.gr).

Το Πρόγραμμα δέχεται φοιτητές πλήρους φοίτησης καθώς και φοιτητές μερικής φοίτησης και λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2400 €, ενώ ισχύουν όλες οι απαλλαγές που προβλέπονται από το Ν. 4485/2017, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3387/2018, για τους οικονομικά αδύναμους φοιτητές. Τα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας κατάταξης και αναγράφονται αναλυτικά στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση.

Επίσης, σημειώνεται ότι προβλέπονται υποτροφίες για τους φοιτητές με διακεκριμένη επίδοση.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 23210-49341 ή στο email: robotics@teicm.gr, καθώς επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ robotics.teicm.gr.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic