ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. (ΦΕΚ 114 Α΄).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (e-Learning)».

Το ΠΜΣ προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και παρέχει με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πέραν του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) βάσει του Ν. 2525/1997, αρθ. 6, παρ. 4 και του υπ’ αρίθμ. 6780/Β7/20-1-2006 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) και κατ’ ελάχιστο όριο σε είκοσι οχτώ (28) κατ’ έτος.

Ημεδαποί και αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. καθώς και αλλοδαποί υπότροφοι άλλων θεσμικών φορέων εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. χωρίς να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής και δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εισακτέων με την προϋπόθεση η υποτροφία τους να είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 

Ιστότοπος ΠΜΣhttps://www.edivea.org/master-info.html

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων υψηλού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-Learning) με έμφαση στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας και στην προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

i) στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών μαθησιακών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο τόσο στο επίπεδο σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας) όσο και στο πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/δια βίου μάθησης καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ii) στις σχέσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της και

iii) στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού διαδραστικού υλικού ψηφιακής αφήγησης με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μεθοδολογία δημιουργίας υλικού αξιοποιώντας της τεχνική του 3d Animation και των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

  • Να σχεδιάσουν και να υλοποιούν και να αξιολογούν περιβάλλοντα μάθησης στο διαδίκτυο και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, στην εκπαίδευση ενηλίκων).
  • Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό ψηφιακής αφήγησης με την βοήθεια των προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών διαδικτύου εφαρμογών εικονικής και επαυξημένες πραγματικότητας και τις αρχές και την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες δράσεις σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είτε αυτοδύναμης είτε συμπληρωματικής με τη χρήση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
  • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και για τις ανάγκες των δομών δια βίου μάθησης/ ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης
  • Να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
  • Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  • Να προετοιμαστούν για επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ερευνητικά ιδρύματα και στον παραγωγικό τομέα.
  • Να προωθήσουν τη σύγχρονη έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα.
  • Να διδάσκουν σε υψηλού επιπέδου σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο.

 

(Για περισσότερα δείτε την παρακάτω Πρόσκληση Ενδιαφέροντος) 

Attachments

  1. prosklisi_2018_2.pdf 9/4/2018 1:22:34 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic