ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.


Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέντε (5) εξαμήνων (μερική φοίτηση). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση δύο (2) σεμιναρίων και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90 ECTS συνολικά). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) άτομα.


Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 3.000 και διαιρούνται σε τέλος εγγραφής (€ 300) και τμηματική καταβολή διδάκτρων (€ 900 ανά εξάμηνο). Αναλυτικά:

  •  Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: € 300 ως τέλος εγγραφής και € 900 ανά εξάμηνο για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών.
  • Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: € 300 ως τέλος εγγραφής, € 450 ανά εξάμηνο για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα σπουδών και € 900 για το πέμπτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας).


Για όλους τους φοιτητές, η παράταση εκπόνησης και κατάθεσης της Διπλωματικής Εργασίας πέραν του 3ου εξαμήνου σπουδών αντιστοιχεί σε δίδακτρα ύψους € 300 ανά εξάμηνο.


Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.


Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται στο Βόλο και την Λάρισα, με δυνατότητα μερικής εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Ειδικότερα, η διδασκαλία του Π.Μ.Σ. θα είναι μικτή:

(α) δια ζώσης στην τάξη διδασκαλίας και

(β) μέσω συγχρονικής και διαδραστικής από απόσταση διδασκαλίας (online teleconference).

Η διδασκαλία θα διεξάγεται ταυτοχρόνως σε 2 (δύο) αίθουσες – μία αίθουσα στο Βόλο (στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και μία αίθουσα στη Λάρισα (στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Βιόπολη, Μεζούρλο), οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες μέσω τηλεδιάσκεψης.


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωγράφοι, Οικονομολόγοι και πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.


Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κύρια κριτήρια τον βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται και τη γνώση της αγγλικής γλώσσας-κατοχή πτυχίου τουλάχιστον επιπέδου First Certificate, και δευτερεύοντα κριτήρια την κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, την επαγγελματική εμπειρία, τις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) καθώς και στην προφορική συνέντευξη.


Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο στάδια:

  • πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως και τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν σε καθορισμένη ημερομηνία αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων εντός του Ιουλίου 2018.
  • δεύτερη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 έως και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών στην τάξη (35 φοιτητές) του Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν σε καθορισμένη ημερομηνία αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων εντός του Σεπτεμβρίου 2018.


Διευκρινίζεται ότι ειδικά για το διάστημα 30 Ιουλίου – 26 Αυγούστου 2018 οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά (στο stvafeia@uth.gr) για να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή κατά το διάστημα 27 Αυγούστου – 21 Σεπτεμβρίου 2018.


Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα).
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο1 πτυχίου ή διπλώματος.
5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας.


Επίσης, δύναται να περιλαμβάνουν:

1. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής)
2. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (για όσους έχουν)
3. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (για όσους έχουν)
4. Βεβαιώσεις Συνεδρίων (για όσους έχουν).


Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»
Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο http://www.prd.uth.gr/el/courses/pms_6a ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: stvafeia@prd.uth.gr).

(Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Αίτηση Συμμετοχής και τον Πίνακα Επιλεγμένων Βιογραφικών Στοιχείων)

 

H Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Καθηγήτρια Άσπα Γοσποδίνη

 


1 Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic