ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση»

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ ίδρυσης 1980/τ. Β’/01-06-2018).

1.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο του την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Φυσικοθεραπείας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη Φυσιολογία και την αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αθλητές αλλά και ασκούμενοι. Ο τίτλος του ΠΜΣ είναι «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση» (Master of Science in Applied Physiology Rehabilitation in Sport and Exercise). Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση και εμβάθυνση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης της νοσηλείας και αποκατάστασης με στόχο την προώθηση και εξέλιξη της τρέχουσας σκέψης, αντίδρασης και πρακτικής στις μελέτες νοσηλείας και αποκατάστασης. Επιπλέον, διευκολύνει τον προηγμένο προβληματισμό σε βάθος σχετικά με τα τελευταία εθνικά και διεθνή μέσα και πολιτικές για τη νοσηλεία και αποκατάσταση της υγείας, καθώς και άλλες κοινωνικές πολιτικές. Πώς αυτά τα μέσα και οι πολιτικές επηρεάζουν τους επαγγελματίες του είδους στο πεδίο της εργασίας τους και πώς μπορούν να αναπτύξουν βιώσιμα μοντέλα νοσηλείας και αποκατάστασης βέλτιστης πρακτικής, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εθνικές ανάγκες. Το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει την τρέχουσα ανάγκη προηγμένων διεπιστημονικών μελετών και ερευνών στους τομείς νοσηλείας και αποκατάστασης, παρέχει μια διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών από ποικίλο επαγγελματικό υπόβαθρο για να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στον τομέα νοσηλείας και αποκατάστασης.

Εξασφαλίζει την κυριαρχία του τομέα νοσηλείας και αποκατάστασης μέσω της υψηλής ανάλυσης των νέων πληροφοριών και της ικανότητας αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας και της εξεύρεσης λειτουργικών λύσεων σε προβλήματα και σύγχρονες προκλήσεις. Τέλος, σημαντικό είναι ότι αντιμετωπίζει την ανάγκη της χώρας μας για υψηλού επιπέδου στελέχη στον τομέα νοσηλείας και αποκατάστασης.

2.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση» (Master of Science in Applied Physiology Rehabilitation in Sport and Exercise) που οργανώνει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικοθεραπείας και της Φυσιολογίας σε προβλήματα που παρουσιάζουν το Νευρικό, το Μυϊκό και το Σκελετικό (ερειστικό) Σύστημα να σταθεί ικανή η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα. Ο απόφοιτος μπορεί να εργασθεί με το προσόν της εξειδικευμένης Φυσικοθεραπευτικής γνώσης ως ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, ως πάροχος υγείας σε φορείς όπως Τράπεζες, Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ασφαλιστικές εταιρείες, ως υπάλληλος στις Δημόσιες και Ιδιωτικές δομές υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Κ.Α.Π.Η, Κέντρα Αποκατάστασης), ως σύμβουλος Φυσικοθεραπείας, ως αξιολογητής έγκρισης Φυσικοθεραπειών σε ασφαλιστικές εταιρείες, ως υπεύθυνος Φυσικοθεραπείας επιχειρηματικών σχημάτων (Ο.Ε, Ε.Ε), ως υπεύθυνος οργανισμών υγείας, ως σύμβουλος επιχειρήσεων υγείας, ως εκπαιδευτικός στην Β/θμια Εκπαίδευση και στα Ειδικά Σχολεία, σε αθλητικές ομάδες (οργανώσεις, ενώσεις, σωματεία, κλπ) καθώς και με κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τη Φυσικοθεραπεία σε θεραπευτικό ή διοικητικό επίπεδο. Επίσης να συνεχίσει τις σπουδές του για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

 • Να παράγει ειδικούς νοσηλείας και αποκατάστασης.
 • Να εξοπλίσει τον εκπαιδευόμενο με τη σύγχρονη εξειδικευμένη γνώση στον τομέα αυτό.
 • Δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού και καθορισμού των σύνθετων προβλημάτων στο πλαίσιο της πρακτικής της αποκατάστασης στον αθλητισμό και την άσκηση καθώς και την εφαρμογή των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την επίλυση τους.

3.  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Διοίκησης επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Νοσηλευτικής, Ιατρικής,  Βιολογίας, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  και ειδικοτήτων  υγείας ,  ανθρωπιστικών σπουδών  ή άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Για πτυχιούχους της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο ΠΜΣ.

Κάτοχοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται – μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ και απόφαση της Γ.Σ. – απαλλαγής από αντίστοιχα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς για τη λήψη του μεταπτυχιακού τους τίτλου.

 

4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ο αριθμός εισακτέων είναι 50. Στο Π.Μ.Σ. υπάρχουν τέλη φοίτησης  ύψους 2.000 ευρώ ανά φοιτητή για το σύνολο της φοίτησής του (3 εξάμηνα σπουδών), εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά σε τρεις δόσεις  σε καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με ανακοινώσεις της Γραμματεία. Ποσοστό έως 30% των εισακτέων δικαιούται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 4485/2017. Στο Π.Μ.Σ. η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι είναι:

 

 • Έντυπη αίτηση.
 • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν όπου θα αναγράφεται ότι έχουν περατώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καταθέτουν επιπροσθέτως βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd), που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας- ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 • Τέσσερις (4) φωτογραφίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κτίριο Κεντρικής Διοίκησης ΑΤΕΙΘ) είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

ΑΤΕΙΘ, Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση», Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, Τ.Θ. 141 – 57400 ΣΙΝΔΟΣ.

Υποβολή αιτήσεων από τις 23 Ιουλίου 2018  έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Η εμπρόθεσμη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων με ταχυδρομική αποστολή, αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα 2310013102, 2310013802 και 2310013804 και στο e-mail katsaouni@admin.teithe.gr.

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic