ΔΠΜΣ «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (MSc in Finance and Banking)» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (MSc in Finance and Banking) προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ,  καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

 • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) έχει διάρκεια τρία (3) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
 • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) έχει διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

 

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ ορίζονται σε 5.400€ για το πλήρους φοίτησης πρόγραμμα και 7.000€ για το μερικής φοίτησης πρόγραμμα.

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κυλιόμενη και χωρίζεται ως εξής:

 • Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων 1ου κύκλου  3/8/2018
 • Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου  19/9/2018

 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων, το ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
 3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
 4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
 5. να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή».
 6. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών  να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (το διάστημα 6-17/8 η γραμματεία θα παραμείνει κλειστή) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

 

 

 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά https://e-graduate.applications.aueb.gr/ με μία πρόσφατη φωτογραφία.
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 • Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού)
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης)
 • Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Γ2/C2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο  κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής.
 • Πιστοποίηση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν το διάστημα της προϋπηρεσίας)

 

*Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

 

Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οπιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής

 

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α.  Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 909

Πληροφορίες καθημερινά 11:00 – 17.00 τηλ. 210-8203689   http://postbanking.aueb.gr/gr

 

 

O Πρόεδρος του Τμήματος

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

*

Θωμάς Μούτος

Καθηγητής

Ο Πρύτανης

 

 

*

Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

Καθηγητής

 

                                                                                        

 

* Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του φορέα.

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic