ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη: Executive ΜΒΑ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη: Executive ΜΒΑ» απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες, για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Executive MBA ιδρύθηκε το 1998 και είναι το πρώτο Executive MBA στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το AMBA (Association of MBAs) και έχει καταταχθεί στην 30η Θέση των προγραμμάτων Executive MBA στη Δ. Ευρώπη από το Eduniversal 2018 Masters Ranking.


Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη: (Executive Master in Business Administration).


Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (απόφαση 17ης Συνεδρίασης Συγκλήτου/10-7-2018 διαρκής έως 16-7-2018) Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν.4485/2017. Για τη φοίτηση στο πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Τηλ: 210-8203638).


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ μέχρι και την Παρασκευή 14/9/2018. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
 3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
 4. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή», προκειμένου αυτή να ληφθεί υπόψη.


Επισημαίνεται ότι η Γραμματεία του ΔΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή από την Τετάρτη 8/8/2018 έως και την Παρασκευή 24/8/2018.


Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ,
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, γραφείο 805 (καθημερινά 11:30 – 17.30, τηλ. 210-8203638)


Η γραμματεία δέχεται αιτήσεις καθημερινά από τις 11:00 έως και τις 18:00.
Για τα διαστήματα ΜΟΝΟ Δευτέρα 30/07/2018 – Παρασκευή 3/08/2018 η γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις 09:00-16:00 & Δευτέρα 6/08/2018 & Τρίτη 7/08/2018 η γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις 09:00-15:00.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Εκτυπωμένη Αίτηση.
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
 5. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.
 7. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας.
 8. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας). Ελάχιστη προϋπηρεσία τρία έτη μετά τη λήψη προπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 9. Δύο μικρές φωτογραφίες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).

 

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).


Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, η ενδεχόμενη κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων καθώς και το είδος και η διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας, και ιδίως η κατοχή θέσης διοικητικής ευθύνης. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επιλογή.


Σημείωση: Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.


Ο Πρόεδρος Του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κωνσταντίνος Καραμάνης
Καθηγητής

Ο Πρύτανης
Εμμανουήλ A. Γιακουμάκης
Καθηγητής

 


Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας.

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic