ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας»

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική άσκηση στην επιστήμη της Νεφρολογίας με έμφαση στη σύγχρονη μεθοδολογία της διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της οξείας και χρόνιας νεφρικής βλάβης και ιδιαίτερα των παθήσεων με σοβαρή επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: α) Να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη εικόνα των σύγχρονων μεθόδων κάθαρσης που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες στη διαχείριση των μεθόδων αυτών και των επιπλοκών τους. β) Να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων, όπως είναι η ανεπάρκεια των νεφρών με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας. γ) Να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις και δεξιότητες επιστημονικής μεθοδολογίας και ιατρικής έρευνας με στόχο να τους προετοιμάσει για αυτόνομη διαχείριση επιστημονικής γνώσης και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.

 

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας».

 

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ­του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ΄ έτος.

 

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

 

Δίδακτρα

ορίζονται στις 2.500€, και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε δόσεις, με την αποδοχή της φοίτησής τους 700,00€ και κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου από 600,00€.

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής: A. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και κλινικές ασκήσεις τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ ΄ εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 25 Π.Μ.Σ.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» λήγει με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το σύνολο των Π.Μ. (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

 

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic