ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοκοικονομικά» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κ.λπ.), Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ).


Το ΠΜΣ λειτουργεί ως:

 

 • Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νέους αποφοίτους, τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.400€ , η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά ή/και απογευματινά.
 • Πρόγραμμα μερικής φοίτησης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 7.000€ , η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 4 εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας πραγματοποιείται σε 2 κύκλους:

 • Καταληκτική ημερομηνία 1ου κύκλου: Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018
 • Καταληκτική ημερομηνία 2ου κύκλου: Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Αξιολόγηση αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και κατατίθεται εκτυπωμένη στη γραμματεία εντός 5 ημερών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά). Οδηγίες συμπλήρωσης:
  • Συνδέεστε στο https://e-graduate.applications.aueb.gr/
  • Εγγράφεστε στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη
  • Εντοπίζετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων, το «Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Πλήρους Φοίτησης)» ή «Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Μερικής Φοίτησης)», ανάλογα ποιο σας ενδιαφέρει
  • Συμπληρώνετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία)
  • Πατάτε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018.
 3. Βεβαίωση Ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)
 4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2) (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής, με εξαίρεση το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο.
 5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (αποκλειστικά από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 6. Πιστοποίηση προϋπηρεσίας μόνο για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας, μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου, προϋπηρεσίας).

 

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.


Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΜΠΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 908-909


Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:00 (τηλ. 210 8203617 για το πλήρους φοίτησης, τηλ. 210 8203649 για το μερικής φοίτησης)

 

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης


 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
 

*
Καθηγήτρια Ε. Λουρή-Δενδρινού

 


*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του φορέα

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic