ΠΜΣ «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), χωρίς δίδακτρα, με τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ» το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://cae.teipel.gr/


Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία. Το εν λόγω Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης στην εφαρμογή των τεχνολογιών ελέγχου των συνθηκών ανάπτυξης των φυτών μέσω θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής εφαρμογής και σκοπός του είναι η εκπαίδευση και δημιουργία αποφοίτων με υψηλή κατάρτιση στον τομέα της Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλοντος-Υδροπονίας, με υψηλό διεπιστημονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στη γεωπονική επιστήμη και τεχνολογία, ο εφοδιασμός τους με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και η παροχή της δυνατότητας για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητά τους σε εθνικό αλλά και σε διεθνές περιβάλλον.


Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική.


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, το αντικείμενο σπουδών των οποίων είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και τεχνολογίας της Γεωπονίας. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι δεκαπέντε (15). Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα: http://cae.teipel.gr/

 


Δικαιολογητικά

 

 1.  Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχουν εκπονηθεί).
 3. Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 4. Αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματος.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 6. Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 7. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 8. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (βλέπε παράρτημα Α).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 11. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 3 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2018 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά.

Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά θα πρέπει να φροντίσουν να τις αποστείλουν νωρίτερα, ώστε να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου το αργότερο έως και την 2 Οκτωβρίου 2018. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν αρίθμηση.
 

Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Για το Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ»
Αντικάλαμος, 24100, Καλαμάτα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2721045135, 2721045185
Email: hydroponics@teikal.gr


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, τηλ. 2721045135, 2721045185 (ώρες εξυπηρέτησης καθημερινά 10.00-13.00) και στην ιστοσελίδα: http://cae.teipel.gr/

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic