ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες»

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και επανιδρύει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» ή αγγλικό τίτλο «Geospatial Technologies», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, με αριθμό έγκρισης από ΥΠ.ΠΕ.Θ. 105323/Ζ1/26-06-2018 και με αριθμό πράξης Διοικούσας επιτροπής 8/10-05-2018 (ΑΔΑ: 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59). Η απόφαση της επανίδρυσής του έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες, δη­λαδή ο κλάδος των επιστημών που αναφέρονται στην σύνθεση (κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένων) διαδικασιών συλλογής/παρακολούθησης, επεξεργασίας, διαχείρισηςαναπαράστασης/απεικόνισης και ερμηνείας γεωαναφερόμενων πληροφοριών σχετικά με το φυσικό και αν­θρωπο­γε­νές περιβάλλον, οι οποίες συλλέγονται από επίγεια, εναέρια, θαλάσσια και δορυφορικά μέσα και συστήματα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις ταχύτατα εξελισσόμενες τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τα πεδία της Γεωματικής (Geomatics) και της Γεωπληροφορικής (Geoinformatics). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία δραστηριοποιούνται και λειτουργούν όχι προς «ιδίον όφελος» δηλαδή ως αυτοσκοπός, αλλά πλειάδας άλλων επιστημών και εφαρμοσμένων τεχνών. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο επιστημονικός/τεχνολογικός/επαγγελματικός χώρος που επιδιώκει να καλύψει αυτό το Π.Μ.Σ. είναι όχι μόνο ευρύς αλλά και πολύ κρίσιμος δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων που εισάγει η “ψηφιακή επανάσταση” τα τελευταία χρόνια. Η διαδικασία εκπαίδευσης στο Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις /ασκήσεις πεδίου, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας.

 

Ο απώτερος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καταστήσει ένα διευρυμένο διεπιστημονικό σύνολο αποφοίτων ικανό να κατανοεί, θεωρητικά και πρακτικά, όλες τις σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες και μεθόδους, και να είναι σε θέση να σχεδιάσει και αντιμετωπίσει όλες τις σχετικές εφαρμογές Γε­ω­μα­τι­κής/Γε­ω­πλη­ρο­φορικής που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων. Ακόμα στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να καταστήσει τους αποφοίτους ικανούς για περαιτέρω εμβάθυνση και διεξαγωγή έρευνας στους συναφείς τομείς, με δυνατότητες την ανάπτυξη νέων μεθόδων και καινοτόμων προϊόντων, αλλά και έτοιμους για τον επόμενο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές.

 Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Γεωχωρικές Τεχνολογίες».

Παρατήθηκε η υποβολή δηλώσεων του νέου κύκλου του ΠΜΣ "Γεωχωρικές Τεχνολογίες" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι τις 12-10-18 ημέρα Παρασκευή. 

Ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.geospatial.uniwa.gr/

imagegeo

Attachments

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2018-2019.pdf 9/12/2018 10:48:50 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic