ΠΜΣ «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή»

Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων, η προώθηση συνεργασιών με συναφή προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής αλλά και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε παιδιά και εφήβους με ή χωρίς αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως σκοπό την κατάρτιση και ειδίκευση αποφοίτων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων, σε θέματα που άπτονται της Φυσικής Αγωγής, της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και γενικότερα του Αθλητισμού και της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δια μέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

α. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων των Επιστημών της Αγωγής, στην εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων, διδακτικών μεθόδων και μέσων, με αναφορά στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή, που υπηρετούν τους στόχους της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και τις δομές της και συμβάλλουν στην κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της γνώσης και της κατάστασης της υγείας ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

β. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών και την οργάνωση και καθοδήγηση της άσκησης ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σε εξωσχολικά κινητικά και αθλητικά προγράμματα, συνδεόμενα ή μη με το σχολικό πρόγραμμα, με σκοπό την κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της γνώσης και της κατάστασης της υγείας τους.

γ. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ  και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Άσκησης για τη δημιουργική απασχόληση και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.


Απονέμει

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Δημιουργική Φυσική Αγωγή

β) Ειδική Φυσική Αγωγή


Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.


Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 34 μεταπτυχιακούς φοιτητές (17 άτομα/ειδίκευση).


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

  • Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
  • Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν. 4485/2017.

Διαδικασία επιλογής φοιτητών

Αξιολόγηση των υποψηφίων με συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 ECTS.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), όπου αυτό απαιτείται, όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Κορμού (ΜΚ), σε Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ) και Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) Μαθήματα Κορμού (ΜΚ) στο Α’ εξάμηνο σπουδών και ανάλογα με τη ειδίκευση που παρακολουθούν:

 

α. Ειδίκευση «Δημιουργική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) στο Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα (1) μάθημα ειδίκευσης (ΜΕ) και να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) ή την παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

 

β. Ειδίκευση «Ειδική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) και να πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι* στο Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφείλουν να πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ* και να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) ή την παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

 

 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ υλοποιείται σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και τα Τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Συνεκπαίδευση) στη Γενική Εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) κλπ.

 


Διδασκαλία των μαθημάτων

Εντατική φοίτηση, διδασκαλία δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης.

 


Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα της διδασκαλίας και των γραπτών εξετάσεων είναι η Ελληνική. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κάποια από τα μαθήματα ή από τις διαλέξεις των μαθημάτων να παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα, έπειτα από απόφαση των αρμόδιων οργάνων.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται στη Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και θα εμπεριέχει περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Επιπλέον Πληροφορίες

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.300 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

 

 

  • Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25310 39674, 25310 39622

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic