ΠΜΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)»

Αντικείμενο του προγράμματος

 1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ­νας στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων των ΑμεΑ και συναφών με τον αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.
 2. Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν, αφενός την ανάπτυξη του Αθλητισμού των ΑμεΑ στην Ελλάδα και Παγκόσμια και αφετέρου των παραπάνω συναφών κλάδων, μέσω της εξει­δικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυ­χιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη οργάνωσης κέντρων αποκατάστασης για ΑμεΑ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 4. Η προαγωγή της οργάνωσης και διαχείρισης των ομοσπονδιών, συλλόγων ατόμων με αναπηρίες,  και της Ελληνικής Παρα-Ολυμπιακής Επιτροπής, των Special Olympics και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του αθλητισμού για ΑμεΑ στην Ελλάδα και Παγκόσμια.
 5. Η επαφή των φοιτητών με Α.με.Α., μέσω της υποχρεωτικής από το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, σε κέντρα αποκατάστασης, σε  εξειδικευμένα φυσικοθεραπευτήρια, σε κέντρα διάγνωσης και στήριξης, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και σε χώρους κοινωνικής υποστήριξης και ένταξης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό, αποκτούν την εμπειρία της εκπαίδευσης στην πράξη και γνώσεις/ικανότητες σχετικές με τον σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές περεμβάσεις, αλλά και δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες και τους γονείς τους. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, παρατήρηση, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 6. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές διαδικασίες σε επιμέρους θέματα των παραπάνω αναφερόμενων επιστημονικών περιοχών και τη συγγραφή ανάλογων εργασιών. 

  

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

 

 

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με την διαζώσης εκπαίδευση.

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ:

ECTS

Πιστωτικές μονάδες

Κατηγοριοποίηση των αναπηριών

6

Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή, παρουσίαση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων

6

Διοίκηση ολικής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ

6

Κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση των ΑμεΑ

6

Οργάνωση και Διαχείριση της ένταξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό των ΑμεΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση.

6

 Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

30

 

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ:

ECTS

Πιστωτικές μονάδες

Διαχείριση της αποκατάστασης/αθλητιατρική των ΑμεΑ

6

Μάνατζμεντ/μάρκετινγκ αθλητικών διοργανώσεων – εκδηλώσεων για ΑμεΑ και διαχείριση εθελοντών

6

Στρατηγικός σχεδιασμός μη-κερδοσκοπικών οργανισμών για ΑμεΑ

6

Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ

6

Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ

6

 Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

30

 

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ:

ECTS

Πιστωτικές μονάδες

Πρακτική Άσκηση

20

Δύο (2) μαθήματα επιλογής

10

 Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

30

 

 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ:

ECTS

Πιστωτικές μονάδες

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (MScThesis)

30

 Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

30

 Γενικό σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

120

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ECTS

Πιστωτικές μονάδες

Σύγχρονες θεωρήσεις της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Συνέπειες για την εκπαίδευση

5

Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή των ΑμεΑ στην εκπαίδευση

5

Σύγχρονες τάσεις στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Βιολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση

5

Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των ΑμεΑ με εγκεφαλική παράλυση

5

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον αθλητισμό για ΑμεΑ

5

Μέσα μαζικής ενημέρωσης/Δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό για ΑμεΑ

5

Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των ΑμεΑ με διανοητικές αναπηρίες

5

Κατηγοριοποίηση των ΑμεΑ για συμμετοχή σε αγώνες/ Οργάνωση των ομοσπονδιών και διεθνών αθλητικών οργανισμών

5

Ειδικά θέματα δικαίου και δεοντολογίας στον αθλητισμό για ΑμεΑ

5

Βασική εκπαιδευτική αντιμετώπιση, εξειδικευμένοι τρόποι παρέμβασης, ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση των ΑμεΑ

5

Η προπόνηση των ΑμεΑ για συμμετοχή στον αθλητισμό

5

Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των ΑμεΑ με κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα & πολλαπλές αναπηρίες

5

Αξιολόγηση στην προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή για ΑμεΑ

5

Σχεδιασμός προγραμμάτων στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή ΑμεΑ

5

Προαγωγή υγεία για ΑμεΑ

5

Καινοτόμες πρακτικές και πρότυπα για την εξίσωση των ευκαιριών στον αθλητισμό για ΑμεΑ

5

Τεχνολογία και πληροφορική στην εκπαίδευση του αθλητισμού για τα ΑμεΑ

5

 

rgvf

 

 

Σημαντικοί σταθμοί του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 και διανύει το τρίτο έτος λειτουργίας του.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί η πιο κάτω εκδηλώσεις:

 • παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος WHEEL CHAIR RUGBY, GOALBALL
 • παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος BOCCIA
 • διάλεξη με θέμα: «Η φυσική και η ψηφιακή επικοινωνία στην καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία»
 • εκπαιδευτική ημερίδα στο πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για Α.με.Α. με την ευγενική χορηγία της ομοσπονδίας «Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Ju-Jitsu»
 • διάλεξη: Τα οφέλη των μαχητικών αθλημάτων και οι μέθοδοι προπόνησης του αθλήματος Ju-Jitsu

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

 

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς

 

Γραμματεία ΠΜΣ: Γιώργος Χίος

Διεύθυνση: Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών,

Σπάρτη. Τ.Κ. 23100

Τηλ. 27310-89661,  Φαξ: 27310-89657

Email chios@uop.gr

Site: http://pmsamea.uop.gr/

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic