ΠΜΣ «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 3743/31.08.2018, Τ. Β΄) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 18μηνη και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η έναρξη των μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου προσδιορίζεται για την 1η Φεβρουαρίου του 2019.

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων.


Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (http://stelexi-ekpaideysis.gr/index.php/2018/09/08/aitisi_eisagwgis_2018/), παράκληση: τα στοιχεία στην Αίτηση να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά)
 • Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν αποφοιτήσει από την αλλοδαπή
 • Αντίγραφα Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή Διδακτορικού τίτλου (αν υπάρχουν) και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν αποφοιτήσει από την αλλοδαπή
 • Πιστοποιητικό/α αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο)
 • Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Μία συστατική επιστολή
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές (αν υπάρχουν). Απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου του πλήρους κειμένου της δημοσίευσης, του εξώφυλλου του Περιοδικού ή του Τόμου Πρακτικών, και του Πίνακα Περιεχομένων. Αν η δημοσίευση αφορά σε βιβλίο, τότε κατατίθεται ένα αντίτυπο.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (αν υπάρχουν)
 • Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνει τη γνησιότητα των αντιγράφων που προσκόμισε ο υποψήφιος

 

Διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με τη συνεκτίμηση κριτηρίων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, όπως περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Screenshot_2

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν και όσοι αποκτήσουν το Πτυχίο τους έως την 21η Οκτωβρίου 2018.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’αλληλογραφίας, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68100, από Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 έως Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018.


Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ. 25510300-23 και -28 ή στην ηλεκτρ. διεύθυνση metaptixgramm@eled.duth.gr, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος https://eled.duth.gr/ ή στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://stelexi-ekpaideysis.gr/ (μέχρι 20/09/18) ή στη νέα Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://stelexi-ekpaideysis.eled.duth.gr/ (από 20/09/18).


Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος, με πιθανότερο χρόνο διεξαγωγής το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη του 2018.


Τα τέλη φοίτησης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών ανέρχονται στα 2.750 Ευρώ, συνολικά, και θα πρέπει να καταβληθούν ως εξής:

 • Εγγραφή Α΄ εξαμήνου: 50% του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης (1.375 Ευρώ)
 • Εγγραφή Β΄ εξαμήνου: 30% του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης (825 Ευρώ)
 • Εγγραφή Γ΄ εξαμήνου: 20% του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης (550 Ευρώ)

 

Σε περιπτώσεις αποχώρησης ή διαγραφής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.


Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

 

Μαθήματα του Π.Μ.Σ. και πιστωτικές μονάδες

Screenshot_3

 Screenshot_4

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Αθανάσιος Τ. Καραφύλλης
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε, Δ.Π.Θ.

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic