ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018--2019 τριανταπέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης αριθ. 2916/19.7.2018, τ.Β΄ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).


Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. συντίθεται από δώδεκα (12) μαθήματα. Ειδικότερα διδάσκονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, στο Α΄ εξάμηνο, τρία (3) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο και ένα (1) υποχρεωτικό, ένα (1) επιλογής, καθώς και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στο Γ´ εξάμηνο . Δύο μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο «εξ’ αποστάσεως».


Η εβδομαδιαία διδασκαλία κάθε μαθήματος συνίσταται από τρίωρη διάλεξη ή/και ασκήσεων (εργαστηριακών κλπ.) ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές και για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management), απαιτούνται οι επιτυχείς εξετάσεις των δώδεκα (12) μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας.


Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή.


Η βιομηχανία τροφίμων είναι από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδος κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία συνει-σφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και παρουσιάζει την υψηλότερη συμ-βολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέρως δυνα-μικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.


Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα επιτρέπει στους φοιτητές να έρχονται σε ε-παφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και των επιχειρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθεί και αποκτηθεί με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου καθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο του Π.Μ.Σ. θα αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση, την έρευ-να και στην συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και πτυχιούχοι Οικονομικής, Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των Σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.


Για την παρακολούθηση του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης κατανεμημένα σε δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και της ΥΑ υπ’ αριθμ. 3387/10.8.2018 (τ. Β΄).


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στη δικτυακή πύ-λη, καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία τους εντός της προθεσμίας υποβολής και α-ναρτώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
καθώς και να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που δημιούργησαν και να την κα-ταθέσουν αυτοπροσώπως ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Γ. Σεφέρη 2, 301 00 Αγρίνιο) έως την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  2. Δύο (2) φωτογραφίες.
  3. Βιογραφικό σημείωμα (αναρτημένο υπόδειγμα στον ιστότοπο του Τμήματος)
  4. Aντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Δύο συστατικές επιστολές.
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο).
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  9. Έκθεση σκοπού (αναρτημένο έντυπο στον ιστότοπο του Τμήματος).

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από τον Δ/ντή του Π.Μ.Σ. και δύο (2) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και η επιλογή θα γίνει κυρίως με συνεκτίμηση κριτηρίων όπως: Η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος και οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ., άλλες μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποτροφίες, δια-κρίσεις και δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία, η κατοχή άλλων πτυχίων (όπως ECDL, GMAT), το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας πλέον της προαπαιτούμε-νης καλής γνώσης (επίπεδο Β2 που ισοδυναμεί με πτυχίο Lower), και η ανταπόκριση του υποψηφίου σε ατομική προφορική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν για ατομική συνέντευξη το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου (μεταξύ 8-11 Οκτωβρίου 2018).


Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ., παρέχονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στον ιστότοπο του Τμήματος (www.deapt.upatras.gr) και από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (τηλ. 2641074121 και 2641074194).


Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γρηγόριος Μπεληγιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic