ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει και λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρκείας τριών (3) εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο  Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)

Στο Πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθούν το μέγιστο σαράντα (40) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: (1) Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών, (2) Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων, και (3) Τεχνολογία και διαχείριση υδατικών πόρων. 

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται: α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, β) η παρακολούθηση του Σεμιναρίου και γ) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή από ώρα 15:00 και μετά και κάθε Σάββατο από ώρα 9:00 και μετά. 

Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η καταβολή τελών φοίτησης ποσού 750 € ανά εξάμηνο, για τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία δεν επιστρέφονται, σε περίπτωση διακοπής παρακολούθησης του ΠΜΣ. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), αλλά οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Επί πλέον, στην ειδίκευση "Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών" και συγκεκριμένα στο αντικείμενο της διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, χορηγείται υποτροφία που θα καλύψει τα τέλη φοίτησης ενός μεταπτυχιακού φοιτητή. Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει με κριτήρια επίδοσης, που θα ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος (αρχείο κριτήρια υποτροφίας). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα: 

1. Αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο αρχείο word από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (Αίτηση) 
2. Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέ¬ρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προσοχή: Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή την διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια. 
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή. 
5. Πτυχίο τεκμηρίωσης καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, με προτίμηση την Αγγλική. 
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: (1) Για την γνησιότητα των υποβληθέντων εγγράφων και (2) Ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Όλα τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος secr@env.duth.gr ως επισυναπτόμενα αρχεία. Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Υποβολή υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη». 

Απαιτούνται, επίσης, δύο συστατικές επιστολές σε ηλεκτρονική μορφή, που πρέπει να σταλούν από τους συντάκτες απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@env.duth.gr . Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Συστατική επιστολή για τον/την ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη». Το αντίστοιχο αρχείο word προς συμπλήρωση υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (Συστατική επιστολή).

Η προθεσμία υποβολής είναι η Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018, με προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2018. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του πτυχίου, η συνάφεια της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σχετική επαγγελματική εμπειρία. 

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος διατηρεί το δικαίωμα να μην διδάξει κάποιο μάθημα ή να μην λειτουργήσει κάποια ειδίκευση του ΠΜΣ, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως μικρός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, κύριο Βαγγέλη Σουλτανίδη στα τηλέφωνα 6955-996658, 25410-79740 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση secrpg@env.duth.gr και τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή κ. Ε. Βουδριά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση voudrias@env.duth.gr

Πληροφοριακό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.env.duth.gr/pg και στην σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/pmexanthi

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Παράσχος Μελίδης

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic