ΔΠΜΣ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις:Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση» - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Tα Τμήματα Ιατρικής, Νομικής, Οδοντιατρικής και το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 στο "Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ". (ΔΠΜΣ) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ».  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

 

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και: α) πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και β) πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

 

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ΄έτος, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 πτυχιούχοι Ιατρικής και τουλάχιστον 9 πτυχιούχοι Νομικής. Οι υπόλοιπες 7 θέσεις καλύπτονται από πτυχιούχους άλλων Επιστημών. Θέσεις των προαναφερόμενων κατηγοριών που παραμένουν κενές καλύπτονται από τους υποψηφίους κατά σειρά επιτυχίας

 Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 3685/2008.

 

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ από Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου  2018 έως και Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες από 10.30 π.μ. έως 13.30

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού)

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.

στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Προϋπόθεση εγγραφής είναι επίσης η επιτυχής εξέταση σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα:

 

. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

 . Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας(ΦΕΚ) και

2. Ιατρικά, Ηθικά και Νομικά Ζητήματα του Τέλους της Ζωής(ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ)

           

Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν  τον Οκτώβριο (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία των εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης θα δοθούν με το τέλος της υποβολής των αιτήσεων και θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων σχολών/τμημάτων).

 

Επιλογή υποψηφίων

1. Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 3685/2008, ως εξής:

α) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 2,5 (κατ’ ανώτατο όριο 25 μόρια).

β) Μέσος όρος των βαθμών στα εξεταζόμενα μαθήματα των εισαγωγικών εξετάσεων, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).

γ) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.

δ) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνει αναλόγως από ένα (1) έως πέντε (5) μόρια.

ε) Η πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας λαμβάνει πέντε (5) μόρια. Σε περίπτωση αλλοδαπών για τη δεύτερη ξένη γλώσσα λαμβάνεται υπόψη και η μητρική.

στ) Η κατοχή δεύτερου πτυχίου λαμβάνει πέντε (5) μόρια

ζ) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας στην ιατρική λαμβάνει πέντε (5) μόρια.

η) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζετε επί τον συντελεστή 1,5 (κατ’ ανώτατο όριο 15 μόρια).

3. α) Η βαθμολόγηση του υποψηφίου στις γραπτές εξετάσεις γίνεται με κλίμακα 1-10. Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ είναι η λήψη βαθμού πέντε (5) κατ’ ελάχιστον σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η προφορική συνέντευξη βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 1500 ευρώ (για όλη τη φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης(750 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης δόσης(750 €)  είναι προϋπόθεση εγγραφής στο γ΄εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.  τηλ. : 2310 999338, και ώρες 10:30 π.μ-13:00 μ.μ. 

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση bioethics@med.auth.gr, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (bioethics.med.auth.gr) και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Σχολών/ Τμημάτων

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Αστέριος Καραγιάννης

Καθηγητής Παθολογίας

                   

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Αλέξανδρος Γαρύφαλλος

Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic