ΠΜΣ «Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας-Τεχνολογία Συσκευών Καρδιοχειρουργικής» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει 10 +5 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2018–2019 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ KYΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»                                                                                                                                                             

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

 

Κατηγορίες εισακτέων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Βιολογικών και Φυσικών Επιστημών, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Νοσηλευτικής,Ιατρικών Εργαστηρίων). Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αρκεί να φέρουν τον τίτλο του τεχνικού εξωσωματικής κυκλοφορίας (perfusionist).

 

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος συν πέντε (5) αποφοίτους (ως ειδική κατηγορία ) Πανεπιστημιακών Τμημάτων που αποδεδειγμένα ασκούν το επάγγελμα του Τεχνικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (perfusionist).

 

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ από Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου  2018 έως και Δευτέρα 15 Οκτωβρίου  2018 και ώρες από 10.30 π.μ. έως 13.30. Αρχική αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail  του ΠΜΣ (kardio@med.auth.gr)

 Για την αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

στ) Πιστοποιητικό(έφ΄ όσον υπάρχει) «καλής» γνώσης μιας ξένης  γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Επιλογή υποψηφίων

 Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:

1) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1 (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).

2) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.

3) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο των τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας και της τεχνολογίας συσκευών εξωσωματικής από 1-10 μόρια

4) Η  γνώση ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου ξένης γλώσσας λαμβάνει έως 5 μόρια .

5)  H  γνώση Η/Υ  λαμβάνει 1-10 μόρια.

6) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική επιτροπή μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ, η οποία συγκροτείται με απόφαση της ΣΕΜΣ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ

Στ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περατούται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ (για την συνολική φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις. Η καταβολή της δόσης των διδάκτρων(750 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο κάθε εξάμηνο.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 τηλ. : 2310 999338, και ώρες 10:30 π.μ-13:00 μ.μ. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kardio@med.auth.gr και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ kardio.med.auth.gr

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής

Αστέριος Καραγιάννης

Καθηγητής Παθολογίας

 

Ο Διευθυντής του  ΠΜΣ

Κυριάκος Αναστασιάδης

Καθηγητής  Καρδιοχειρουργικής

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic