ΠΜΣ «Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα  Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)  προκηρύσσουν 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 στο "Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών" (ΔΠΜΣ)  «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ».   

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με  αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, προκειμένου οι πτυχιούχοι  των  Επιστημών  Υγείας  να  ανταποκρίνονται  επιτυχώς  στις  απαιτήσεις  του επαγγέλματός τους και στις εξελίξεις της εποχής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ενός (1) έτους .

Η  παρακολούθηση   των   μαθημάτων,   σεμιναρίων   και   λοιπών   δραστηριοτήτων   του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

 

Κατηγορίες εισακτέων

Στο  ΔΠΜΣ  γίνονται  δεκτοί  πτυχιούχοι  των  Τμημάτων  Ιατρικής,  Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Ειδικοί Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες   Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές) και άλλων   συναφών   Τμημάτων  Α.Ε.Ι,   Τ.Ε.Ι  (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής  εργασίας,  Παιδαγωγοί) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, ΑΤ.Ε.Ι ή άλλων  Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

 

Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε  σαράντα (40)  με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του   ΔΠΜΣ.  Ο  ακριβής  αριθμός  εισακτέων  καθορίζεται  κάθε  χρόνο  από  την  ΕΔΕ.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

 

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ από Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου  2018 έως και Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρες από 10.30 π.μ. έως 13.30. Αρχική αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail του ΔΠΜΣ: sofskills@med.auth.gr.

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση   συνοδευόμενη   από   σύντομο   υπόμνημα   αιτιολόγησης   εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
  4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
  5. Πιστοποιητικό   γνώσης μιας ξένης γλώσσας. Απαιτείται: αποδεικτικό γνώσης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της  Ευρώπης,  το  οποίο  γίνεται  αποδεκτό  από  τον  ΑΣΕΠ,  ή) TOEFL  με  τουλάχιστον  87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς, μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης,  απαιτείται   επιπλέον  πιστοποιητικό επάρκειας  ελληνικής  γλώσσας  από Σχολείο  Νέας  Ελληνικής  Γλώσσας   ενός  ΑΕΙ  ή  απολυτήριο  Ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου  Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
  6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς   και  για  επαγγελματική  εμπειρία συναφή  προς  το  πεδίο  ειδίκευσης  (εφόσον υπάρχουν).
  7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

Αξιολόγηση  των  υποψηφίων

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

 

Η  ΕΔΕ  συγκροτεί  επιτροπή  μελών  ΔΕΠ  των  συνεργαζόμενων  Τμημάτων,  στην  οποία συμμετέχουν μέλη της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, και η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων που προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 Επιλογή υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί διαδικασία τριών φάσεων:

Στην πρώτη φάση γίνεται προκριματικός έλεγχος τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Στη δεύτερη φάση γίνεται μοριοδότηση των δικαιολογητικών βάσει κριτηρίων, ώστε να προκύψει η σειρά αξιολογικής  κατάταξης των υποψηφίων. Βάσει αυτής της κατάταξης, η ΕΔΕ ορίζει τον αριθμό  των  υποψηφίων  που  θα  κληθούν  για  προφορική  συνέντευξη.  Η  συνέντευξη  (σε ζητήματα γνώσεων επί των αντικειμένων του προγράμματος και σε ζητήματα προσωπικότητας) διενεργείται  στην  τρίτη  φάση  από   την  προαναφερθείσα  ειδική  επιτροπή,  η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης και τρίτης φάσης, καθώς και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες, έχουν ως εξής:

 

 Διαδικασία πρόκρισης  και τελικής  επιλογής  υποψηφίων

Screenshot_2

Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  αιτήσεων  και  βάσει  των  προϋποθέσεων  της προκήρυξης  και  των  κριτηρίων  μοριοδότησης (πρώτη  και  δεύτερη  φάση),  η  επιτροπή μελών ΔΕΠ για την επιλογή των υποψηφίων καταρτίζει και ανακοινώνει τον κατάλογο με την αξιολογική κατάταξή τους. Βάσει αυτής της κατάταξης ανακοινώνεται πρόσκληση για συνέντευξη των  υποψηφίων,  η οποία αναρτάται  στην ιστοσελίδα  του  Μεταπτυχιακού. Μετά τη διενέργεια των συνεντεύξεων (τρίτη φάση), καταρτίζεται κατάλογος αξιολογικής κατάταξης  των  επιτυχόντων,  ο  οποίος  αναρτάται  στη  «Διαύγεια»,  καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού.

 

Ο κατάλογος των επιτυχόντων υπόκειται στην τελική έγκριση της ΕΔΕ.

 

Δίδακτρα

Το σύνολο των διδάκτρων του ΔΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη σε ειδικό λογαριασμό  της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ κατά την αρχική εγγραφή στο ΔΠΜΣ και η δεύτερη  πριν από  την  έναρξη  του  Β΄  εξαμήνου,  σε  ειδικό  λογαριασμό  της  Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 54124 Θεσσαλονίκη,    Πανεπιστημιούπολη,   τηλ.: 2310 999338,  E-mail: softskills@med.auth.gr, και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://softskills.med.auth.gr/

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                                                   

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic