ΠΜΣ «Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπαίδευση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα των Σχολικών Πληθυσμών» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΦΕΚ Επανίδρυσης 2104/8-6-2018


Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την εισαγωγή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Διακρατικό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master 2) Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών.


Το Διακρατικό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας (90 ΕCTS) και δεν έχει δίδακτρα.


Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο της Angers, ενώ αυτά του δευτέρου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι φοιτητές μετακινούνται με υποτροφία του Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα, Πρακτική Άσκηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. Η διδασκαλία διεξάγεται στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται στη γαλλική. Ανάλογα με το θέμα της ΔΕ και, κατά περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησής της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.


Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ (βάσει φακέλου και προφορικής παρουσίασης) έχουν κάτοχοι πτυχίου τετραετούς φοίτησης
ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι στους οποίους αναγνωρίζεται η ισοτιμία μαθημάτων ή η επαγγελματική τους εμπειρία.


Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Συμμετοχής
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Προσχέδιο ερευνητικής εργασίας στη γαλλική γλώσσα 2000 λέξεων (εάν δεν έχει εκπονηθεί προηγούμενη ΜΔΕ σε συναφές γνωστικό πεδίο)
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ1, εάν οι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι του Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων γλωσσών εκτός της Γαλλικής.

Η επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα μοριοδοτείται ως εξής:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Μέσος όρος βαθμολογίας σε σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα σε ποσοστό 20%
 • Προσχέδιο ερευνητικής εργασίας και προφορική παρουσίαση 50%
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
 • Επαγγελματική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη σύνταξη του προσχέδιου ερευνητικής εργασίας

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 10 Μαΐου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00-14.00, κα Χριστίνα Πραγιάννη, τηλ. 210-7277793, chprag@frl.uoa.gr) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία (με συστημένη επιστολή, με σφραγίδα αποστολής το αργότερο έως 3 Μαΐου).


H Διευθύντρια του Κοινού ΠΜΣ
Αν. Καθηγήτρια Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη
 

Attachments

 1. aithsh_angers_19_20.doc 4/16/2019 4:48:21 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic