ΔΠΜΣ «Διερμηνείας και Μετάφρασης» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης στην υπ’ αριθμ. 73/7.2.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε να προκηρύξει τη διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή έως και 20 φοιτητών/φοιτητριών στην κατεύθυνση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021.


Τυπικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην κατεύθυνση Διερμηνείας είναι:

 • πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • άριστη γνώση (επιπέδου Γ2) δυο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά
 • ή ισοδύναμη με τη γνώση της μητρικής μιας από αυτές και άριστη γνώση της δεύτερης

Το ΔΠΜΣ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι η μητρική γλώσσα των φοιτητών είναι η ελληνική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υποψηφιότητα εξετάζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του Προγράμματος σε διδακτικό προσωπικό. Διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση του ΔΠΜΣ ΜΟΝΟΝ εφόσον οι γλώσσες εργασίας τους (και η μητρική τους γλώσσα) υποστηρίζονται από το ΔΠΜΣ.


Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 15 Απριλίου έως και τις 30 Μαΐου 2019


Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση (εδώ το link word) που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-5 και να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου 2019

 • ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJ8ZN7qQ6GgbjQ862E7c1dcndtpynQwCI7I09SSBhpJguIw/viewform
 • και αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητάς τους, ο οποίος θα περιέχει:
  1. την παραπάνω αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή
  2. βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία που θα αναφέρει μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη διαμονή στο εξωτερικό και την επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία του/της
  3. αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων - για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  4. αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
  5. αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2) για κάθε γλώσσα εργασίας που δηλώνεται
  6. Συστατικές επιστολές

Ο φάκελος με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται έως τις 30 Μαΐου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Γραμματεία
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος
54124, Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη

 

Οι εισαγωγικές εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2019 για το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Διερμηνείας, θα διεξαχθούν στο διάστημα 8-11 Ιουλίου 2019.


Το μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για να περάσουν από εξετάσεις θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Προγράμματος (http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-5 και http://www.enl.auth.gr/) καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, μέχρι τις 19 Ιουνίου 2017.


Οι υποψήφιοι/ες θα ειδοποιηθούν και ατομικά με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
Το ακριβές πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί στο διάστημα 20-23 Ιουνίου 2017.


Ο βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στο ΔΠΜΣ (100% του τελικού βαθμού). Επειδή το ΔΠΜΣ δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ, ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται υποχρεωτικά στις (τουλάχιστον) δύο γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.


Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις για την επιλογή φοιτητών/τριών για την κατεύθυνση διερμηνείας έχουν τρία σκέλη. Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι/ες καλούνται:

 1. να παρουσιάσουν συνοπτικά στην ελληνική γλώσσα ένα γραπτό κείμενο (περίπου 300 λέξεων) σχετικό με την τρέχουσα επικαιρότητα για κάθε μία γλώσσα εργασίας που έχουν δηλώσει (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά για κάθε κείμενο)
 2. να ακούσουν μία σύντομη ομιλία γενικού περιεχομένου (διάρκειας 2-3 λεπτών) σε κάθε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει χωρίς να πάρουν σημειώσεις και στη συνέχεια να την αποδώσουν στα ελληνικά όσο πληρέστερα μπορούν.
 3. να περάσουν από συνέντευξη που περιλαμβάνει ερωτήσεις γενικών γνώσεων σχετικά με την ελληνική και διεθνή ιστορία, γεωγραφία, πολιτική και επικαιρότητα, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετικές με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι/ες.

Οι εξεταστές/στριες είναι επαγγελματίες διερμηνείς και εκπαιδευτές/τριες διερμηνέων που εκπροσωπούν όλες τις γλώσσες, στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι/ες, ενώ τουλάχιστον ένας/μια έχει την ίδια μητρική γλώσσα με τον/την υποψήφιο/α και αποφασίζουν από κοινού την τελική βαθμολογία. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη:

 • Ο άψογος χειρισμός της μητρικής γλώσσας
 • Η γλωσσική και πολιτισμική ικανότητα στις γλώσσες εργασίας
 • Η ικανότητα συγκέντρωσης, μνήμης, ανάλυσης και σύνθεσης
 • Η ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης με ακρίβεια και άνεση μπροστά σε κοινό
 • Η καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας
 • Η παραμονή σε χώρα του εξωτερικού όπου ομιλείται μια γλώσσα εργασίας
 • Τα κίνητρα για την παρακολούθηση του προγράμματος, η ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και η διάθεση των υποψηφίων να δεχτούν ανατροφοδότηση κατά την εκπαίδευσή τους.

Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι 6/10 και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πετύχουν τον ελάχιστο βαθμό σε καθεμία από τις δύο εξεταζόμενες γλώσσες.
Με βάση την τελική αξιολογική/κατάταξη εισάγονται στο Πρόγραμμα έως και 20 υποψήφιοι/ες με την υψηλότερη βαθμολογία, συν τυχόν ισοβαθμούντες/ούσες.


Η φοίτηση αρχίζει τον Οκτώβριο 2019 και διαρκεί 4 εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τα τρία πρώτα εξάμηνα ενώ το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.


Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του (αριθμ. Φύλλου ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) το ΔΠΜΣ έχει δίδακτρα, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του προγράμματος τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:
- 1ο εξάμηνο: 1.000 ευρώ
- 2ο εξάμηνο: 1.000 ευρώ
- 3ο εξάμηνο: 500 ευρώ
- 4ο εξάμηνο: 500 ευρώ
Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος στην κ. Δάφνη Μουστακλίδου, στο τηλέφωνο 2310997402 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtmousta@enl.auth.gr.


Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης
Συμεών Γραμμενίδης
Καθηγητής Θεωρίας Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic