ΠΜΣ «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».


Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» (MSc in Ecology and Biodiversity Conservation). Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, όπου θεωρείται αναγκαίο. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν υπερβαίνει τα έξι (6)εξάμηνα. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης, η χρονική διάρκεια είναι έξι (8) εξάμηνα.


Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότηταυλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα πουαφορούν τη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων),αλλά και τη διαχείριση της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων γιατη στελέχωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων,καθώς και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, τηναριστεία και την καινοτομία.


Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) σύμφωνα με την ποιότητα των υποψηφίων και εγκρίνεται ετησίως από τη Συνέλευση μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί ανά έτος δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 25% των εισακτέων φοιτητών στο προπτυχιακό πρόγραμμα το αντίστοιχο έτος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Δασολογίας, Χημείας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.


Για την επιλογή των ΜΦ συνεκτιμώνται: α) τα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (βαθμός πτυχίου, επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα αντικείμενα του ΠΜΣ, ειδίκευση, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια), β) η επίδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικών συνεντεύξεων και γ) η κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, (επίπεδο Β2). Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης και αντίστοιχο εύρος για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: Βαθμός Πτυχίου: 0-15, Συνάφεια πτυχίου: 0-15, Γνώση ξένων γλωσσών: 0-10, Δημοσιεύσεις: 0-15, Ανακοινώσεις σε συνέδρια: 0-10, Συστατικές Επιστολές: 0-5, Συνέντευξη: 0-30.
:
Προϋπόθεση για οριστική εγγραφή των υποψηφίων στο ΠΜΣ είναι η κατάθεση αναγνωρισμένου πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών μέχρι την 15η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης.


Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στοΝ.4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σε έντυπη μορφή με τη σειρά που αυτά αναφέρονται παρακάτω. Οι υποβολές αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών θα γίνουν κατά το διάστημα 15 Μαΐου έως και 15 Ιουλίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ (Κτίριο Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15701), αρμόδια υπάλληλος κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη, secr@biol.uoa.gr, τηλ. 210-7274248, fax: 210-7274065. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστραικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, ΤΚ 15701 με την ένδειξη για το ΠΜΣ «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» υπόψη κυρίας Βασιλικής Σιαφάκα.


Απαιτείται επίσης ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αρχείων. Η ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υποχρεωτική υποβολή των έντυπων αρχείων στηνΓραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ(απ’ όπου χορηγείται και αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης).


Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: «Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης για το ΠΜΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»
  2. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών από το οικείο Τμήμα, κατά την εγγραφή τους και το αντίγραφο πτυχίου μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
  3. Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ή και μεταπτυχιακών εάν υπάρχουν).
  5. Τίτλο σπουδών που να τεκμηριώνει την επαρκή γνώση της Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας.
  6. Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες πρέπει να αποσταλλούν από τους συστήνοντες αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ,στην κ. Βασιλική Σιαφάκα email:vsiafaka@biol.uoa.gr (στην αίτησή σας θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των συστηνόντων).
  7. Δυο (2) φωτογραφίες.
  8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα βοηθήσει την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τα προσόντα και τις δεξιότητές τους.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ κ. Βασιλική Σιαφάκα, vsiafaka@biol.uoa.gr, τηλ.210-7274602 και από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη, secr@biol.uoa.gr, τηλ. 210-7274248, fax: 210-7274065.


Όλα τα απαραίτητα έντυπα, ο Κανονισμός Λειτουργίας και περιγραφή του Π.Μ.Σ. βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».


Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2019,στο Τμήμα Βιολογίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις. Για την ακριβή ώρα και ημέρα των συνεντεύξεων θα ενημερωθούν μέσω e-mail.

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic