ΠΜΣ «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στη 10η έκτακτη συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις8/5/2019, αποφάσισε ομόφωνα, ως προς την εισαγωγή των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Σπουδές στην Τοπική Ιστορία- Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις», διετούς διάρκειας, το οποίο απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα ακόλουθα:

 1. Στο Π.Μ.Σ. εγγράφονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ συμπεριλαμβανομένων του ΕΑΠ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ' εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων των Α/ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, οι οποίοι πληρούν ειδικά συμπληρωματικά κριτήρια που ορίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, (άρθρο 32, παράγραφος 2, του Ν.4485/2017).
 2. Για την υποβολή υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δίκαιολογητικά:
  1. Αίτηση του / της υποψηφίου /ας
  2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι σπουδών των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική πράξη του ΔΟΑΤΑΠ περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας( άρθρο 101, Ν.4547/2018).
  3. Αντίγραφο πτυχίου στην αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2 τουλάχιστον. Η γνώση άλλων γλωσσών σε αντίστοιχο επίπεδο είναι επιθυμητή, αλλά συνυπολογίζεται ως αξιολογικό κριτήριο μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, με βάση τα κριτήρια για την επιλογή τους στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν προσκομίσει πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, προβλέπεται γραπτή εξέταση, στην οποία θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση, προκειμένου να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του στο ΠΜΣ (άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του ΠΜΣ, Μάρτιος 2018).
  4. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων (εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και οι απόφοιτοι του ΕΑΠ, που κατά τη φοίτησή τους, είχαν τουλάχιστον δύο καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας)
  5. Βιογραφικό σημείωμα
  6. Τεκμήρια έμπρακτης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα αντικείμενα του Προγράμματος (δημοσιεύσεις, δραστηριότητες κ.ά.)
  7. Ερευνητική πρόταση, συνολικής έκτασης 1.200 περίπου λέξεων, χωρίς τη βιβλιονραφία.
  8. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν συνολικά είκοσι πέντε (25), με κριτήριο τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων που θα προκόψουν από την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΜΣ, καθώς και από την επίδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των προφορικών συνεντεύξεων.
 4. Οι προφορικές συνεντεύξεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα 1-4/10/2019.
 5. Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων τα οποία ανέρχονται σε 1.700 ευρώ για κάθε φοιτητή και για έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η α' δόση ταυτόχρονα με την εγγραφή των επιτυχόντων και η β' μέχρι το πέρας των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου σπουδών (15 Δεκεμβρίου). Σε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή για οποιοδήποτε λόγο, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mstidpPhe.duth.gr, της
Γραμματείας του ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., από 1/7/2019 έως 13/9/2019, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.


Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 25310-39463 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας: www.he.duth.gr.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic