ΠΜΣ «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο) από 09/09/2019 μέχρι 09/10/2019, που θα περιλαμβάνουν παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.  Αίτηση Συμμετοχής
 2.  Βιογραφικό σημείωμα
 3.  Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4.  Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 5.  Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 6.  Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)
 7.  Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, προαιρετικά
 8.  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 9.  Δύο συστατικές επιστολές
 10. Δύο (2) φωτογραφίες

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.


Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) :

 •  Βαθμός Πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας:15%)
 •  Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας:15%)
 •  Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ποσοστό βαρύτητας:10%)
 •  Ξένες γλώσσες (ποσοστό βαρύτητας:10%)
 •  Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας:10%)
 • Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας:40%)

Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης, δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τον Σεπτέμβριο τις προπτυχιακές τους σπουδές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Οκτώβριο, οπότε και πραγματοποιείται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.


Τα συνολικά τέλη φοίτητης για το Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. ΄Οσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.


Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στη γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mde-biol-med-applications.biol.uoa.gr.


Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, τηλ: 210 727 4248, e-mail:agrigor@biol.uoa.gr καθώς και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., τηλ: 210 727 4310, e-mail:danagn@biol.uoa.gr

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic