ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το πρόγραμμα απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (διάρκειας 3 εξαμήνων).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ακολουθούν πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εκπονείται ερευνητική εργασία σε πεδία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (http://polymers-composites.upatras.gr/ Πεδία Διπλωματικών Εργασιών).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  δύνανται, εφ’ όσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Τμήματα (Επιστήμης των Υλικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχ/κών και Χημείας και Χημικών Μηχανικών).

 Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση    μέχρι 20/09/2019 αίτηση υποψηφιότητας. Αίτηση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι θα καταθέσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση μέσω συνδέσμου   .
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
 4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
 8. Τρείς Συστατικές Επιστολές (κατατίθενται στη Γραμματεία)
 9. Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Δ.Π.Μ.Σ.,αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λ.π.)
 10.  Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Το Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80). )

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής στοιχείων:

-  Γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος.

-  Βαθμός διπλωματικής εργασίας.

-  Συνέντευξη που θα δώσουν οι υποψήφιοι την 25/09/2019 ενώπιον της επιτροπής επιλογής.

-  Ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων, εάν υπάρχει.

-  Η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχ/κών στο τηλέφωνο 2610-969500, από τον Καθηγητή κ. Κων/νο Τσιτσιλιάνη, Τμήμα Χημ. Μηχ/κών , τηλ. 2610-969531 και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γ. Ψαρρά, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών τηλ. 2610-969347.  

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,

GR 265 04 Πατρα

Τηλέφωνα: +30 2610969500, Fax: +30 2610 969532, E-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

 

Attachments

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.docx 7/2/2019 4:11:07 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic