ΔΠΜΣ «ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ- ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών και το Τμήμα Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προκηρύσσουν 20 (είκοσι) θέσεις συνολικά στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία» σε δύο κλάδους ειδίκευσης:
α) Μακροπαλαιοντολογία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ και
β) Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας
& Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Το συνολικό κόστος των τελών φοίτησης είναι 1000 € ανά φοιτητή.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

 1.  Πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ειδίκευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
 2.  Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον ο τίτλος σπουδών που κατέχουν και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Δικαίωμα αίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν και απόφοιτοι οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές σπουδές τους στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος και για τους οποίους εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info-mscpgb@geo.auth.gr και συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα (έκαστο σε μορφή pdf):

 1. Αίτηση συμμετοχής και στοιχειοθετημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Δ.Π.Μ.Σ. (παρέχεται: http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_paleo.htm) στην οποία δηλώνεται και η προτιμητέα ειδίκευση σπουδών Α) «Μακροπαλαιοντολογία» ή Β) «Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία».
 2.  Αντίγραφο πτυχίου
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφονται τόσο ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας όσο και o βαθμός πτυχίου.
 4.  Βιογραφικό σημείωμα
 5. Πιστοποιητικό γνώσης (Γ2/C2 ή Γ1/C1) της Αγγλικής γλώσσας (σε περίπτωση μη κατοχής ο υποψήφιος θα πρέπει να αιτηθεί εξέτασης)
 6.  Αποδεικτικά έγγραφα άλλων τίτλων σπουδών, δημοσιεύσεων, ερευνητικής ή/ και συγγραφικής δραστηριότητας, συμμετοχής σε συνέδρια ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα, κινητικότητας σπουδαστών, καθώς επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. (συνδεδεμένα σε ένα αρχείο pdf)
 7.  e-Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 8.  Μία συστατική επιστολή

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων: 20η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 20.00
Πληροφορίες: info-msc-pgb@geo.auth.gr
Τηλ. 2310 998540, 2310 998556
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία
Αναπλ. Καθηγητής Δ. Σ. Κωστόπουλος

Attachments

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf 7/16/2019 6:11:35 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic