ΠΜΣ «Ψηφιακό Μάρκετινγκ»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – DIGITAL MARKETING» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Πληροφορίες:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ».

 • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.
 • Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδα πής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Το πρόγραμμα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καβάλα. Έναρξη μαθημάτων:  Παρασκευή 4/10/2019
 • Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική. Προϋπόθεση για την επιλογή  αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας πέραν της Ελληνικής. Επιθυμητή είναι η γνώση της Αγγλικής.
 • Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση και το αντικείμενο στη διπλωματική/πτυχιακή εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών) και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ.Β΄ 3182/02.08.2018) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (2.850€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:

 •  Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης : 950€ ανά εξάμηνο,
 • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης : 475€ ανά εξάμηνο

 Ειδικότερα, διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Το ΠΜΣ δύναται επίσης να χορηγεί μείωση διδάκτρων, υποτροφίες και βραβεία επίδοσης με κριτήριο την αριστεία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
 
Το επίπεδο γλωσσομάθειας - σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) - που απαιτείται ορίζεται σε Γ2 (άριστη γνώση) για την Ελληνική και Β1 (μέτρια γνώση) για την Αγγλική. Η πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης διαπιστώνεται από την επιτροπή επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων η οποία μπορεί να ελέγχει σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς ή πιστοποιητικά που παρέχει το ΤΕΙ ΑΜΘ ή και να διενεργεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

Δικαιολογητικά:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας.
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
 • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου).
 • Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας (ή διπλωματικής εργασίας) (εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.

 Συνοδευτικά μπορούν να κατατεθούν:

 • Υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.) θα καταθέσουν επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών των επιπρόσθετων προσόντων τους.
 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Άγιος Λουκάς,  65404, Καβάλα,  τηλ. 6949089807, 2510 462183, 2510 462312 έως και 12 Αυγούστου 2019 (παράταση) ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου).
 
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα: http://digitalmarketing.edu.gr.
 
  

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic