ΠΜΣ «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία » - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Αντικείμενο του ΠΜΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Απεικόνιση του Οπτικού Συστήματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει/εξειδικεύσει ικανούς και αποτελεσματικούς επιστήμονες στην ιατρική και ερευνητική μεθοδολογία των εφαρμογών της απεικόνισης στο οπτικό σύστημα και στον οφθαλμό ειδικότερα. Οι απόφοιτοι θα συμβάλουν στην ευρύτερη και πληρέστερη προσέγγιση της κλινικής και διαγνωστικής πρακτικής στην Οφθαλμολογία και στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Επίσης, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.  Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων είναι κατ’ ανώτατο όριο τριάντα  (30) φοιτητές.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, των σχολών Επιστημών Υγείας, των σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των τμημάτων των ΤΕΙ : 

 • Οπτικής και Οπτομετρίας
 • Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Νοσηλευτικής

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα (στο 3ο εξάμηνο διεξάγεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία), με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 3.000 ευρώ (600 ευρώ εγγραφή, από 800 ευρώ πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου). 

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική, ωστόσο τα μαθήματα διεξάγονται κυρίως σε μη εργάσιμες ημέρες (Σαββατοκύριακα) καθώς και ένα μέρος αυτών θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις. Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το Πρόγραμμα είναι:

Από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Πανεπιστημιούπολη 6ο χλμ Αλεξ/πολης – Μάκρης

Δραγάνα

Αλεξανδρούπολη

ΤΚ.68100 

 
 Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2.  Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3.  Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών εάν υπάρχουν (με τις απαιτούμενες νόμιμες μεταφράσεις και αναγνώριση ισοτιμίας για τίτλους της αλλοδαπής). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος και να προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν (μέχρι τη λήξη του Β΄ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. το αργότερο)
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 5. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή προφορικών ανακοινώσεων
 6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
 7.  Δύο συστατικές επιστολές
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δεύτερης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής (εάν υπάρχει)
 9. Δικαιολογητικά, άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων στο ΠΜΣ πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ και συνεκτιμώνται τα προσόντα τους όπως αυτά αποτυπώνονται στις αιτήσεις τους.Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Επιλογής λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:

 1.  Γενικό βαθμό του βασικού πτυχίου 
 2.  Προηγούμενες σπουδές ή άλλα διπλώματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
 3.  Δημοσιευμένη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 4.  Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 5.  Πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής
 6.  Επαγγελματική δραστηριότητα, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
 7.  Προσκόμιση συστατικών επιστολών

Η Επιτροπή Επιλογής κατά την κρίση της καλεί τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες σε προφορική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2551039891 και στον ιστότοπο του ΠΜΣ. http://elkethop.alex.duth.gr/metaptychiako/programma/

Attachments

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf 8/30/2019 12:34:46 PM
 2. ΑΙΤΗΣΗ.pdf 8/30/2019 12:34:49 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic