ΔΠΜΣ «Περιβαλλοντική Βιολογία» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τo Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)

οργανώνουν το νέο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Περιβαλλοντική Βιολογία”.

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Βιολογία» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

 • Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.
 • Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
 • Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 • Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη σε 9μελή επιτροπή του ΠΜΣ.
 •  άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

 

Yποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

 

 

 1. Αίτηση συμμετοχής (στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr)
 2. Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών (στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr)
 3. Δύο συστατικές επιστολές (απευθείας από τους συντάκτες στο e-mail bervan@uoc.gr)*

       και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά/αρχεία:

 

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 2. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά αναμένεται, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ο Μ.Ο. τη βαθμολογίας, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση από τη γραμματεία.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η βεβαίωση ισοτιμίας είναι σε εκκρεμότητα οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2) για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας
 6. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα.

 

*Οι συστατικές επιστολές θα σταλούν απευθείας από τους συντάκτες στο e-mail bervan@uoc.gr. Το σχετικό έντυπο για συστατικές επιστολές βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr (Συμπληρωματικά αρχεία ΜΠΣ) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας https://www.biology.uoc.gr/el/announcements).

Attachments

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf 2/10/2020 11:11:36 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic