ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών».

 

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και παρέχει, πέραν του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), και πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από 10/04/2020 έως 31/05/2020 και ώρα 23.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kemeiede.org/el/προγραμματα/μεταπτυχιακο-προγραμμα

 

Aντικείμενο-Στόχοι

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, και συγκεκριμένα στοχεύει:

 • Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης και σε σύγχρονους τομείς της αγοράς εργασίας.
 • Να στελεχώσει με επαγγελματίες τις ποικίλες δομές εκπαίδευσης, τα μουσεία, λοιπές κοινωνικές δομές και προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής.
 • Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα, τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα από καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
 • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
 • Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.
 • Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών, κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας).

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα, ενδεικτικά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή άλλη, και για να ελεγχθεί η γνώση αυτή, οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν αποδεικτικά της αντίστοιχης ξένης γλώσσας που δηλώνουν ή να εξεταστούν σε μία από αυτές.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

α. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή παραδόσεων/ διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα Μαθήματα. β. Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS). Ειδικότερα:

 • Τα σεμινάρια πιστώνονται με 10ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας).
 • Τα εργαστήρια πιστώνονται με 10 ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας).
 • Οι παραδόσεις/διαλέξεις πιστώνονται με 5 ECTS (125 ώρες φόρτου εργασίας).
 • Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται 30 ECTS (εκπόνηση – συγγραφή)
 • Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται κατ’ ελάχιστον η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

 

γ. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε επτά (7) μαθήματα: πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλεγόμενα.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο οι φοιτητές παρακολουθούν έως δύο (2) μαθήματα υποδομής από το προπτυχιακό πρόγραμμα κάποιου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής.

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic